Malbork: dzierżawa analizatora parametrów krytycznych i analizatora parametrów kardiologicznych wraz z zakupem materiałów zużywalnych przez okres 24 miesięcy, znak sprawy PCZ.ZP.4/12
Numer ogłoszenia: 30588 – 2012; data zamieszczenia: 01.02.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Armii Krajowej 105/106, 82-200 Malbork, woj. pomorskie, tel. 0-55 64 60 264, faks 0-55 64 60 235.
·    Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.malbork.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Podmiot leczniczy.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dzierżawa analizatora parametrów krytycznych i analizatora parametrów kardiologicznych wraz z zakupem materiałów zużywalnych przez okres 24 miesięcy, znak sprawy PCZ.ZP.4/12.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa analizatora parametrów krytycznych i analizatora parametrów kardiologicznych wraz z zakupem materiałów zużywalnych przez okres 24 miesięcy ( przewidywana ilość oznaczeń znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ) do Izby Przyjęć w Szpitalu w Nowym Dworze Gdańskim będącym jednostką organizacyjną Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku . Analizatory będące przedmiotem postępowania winny być w pełni automatyczne, stojące na stole z możliwością przenoszenia i wykonywania oznaczeń przy łóżku chorego. Aparaty nie mogą być starsze niż 2011r. Wykonawca zobowiązany będzie podłączyć je w razie potrzeby do istniejącego w laboratorium PCZ w Malborku systemu informatycznego z możliwością zdalnego zarządzania kontrolą i danymi pacjenta. Wykonawca zobowiązany będzie podłączyć analizator do istniejącego w laboratorium systemu informatycznego ( z pełną dwukierunkową transmisją danych). Wykonawca zapewni w okresie dzierżawy aktualizację oprogramowania i nowych rozwiązań technicznych, oraz serwis. Pozostałe parametry i wymagania dotyczące analizatorów objętych zamówieniem zawiera załącznik nr 2 do SIWZ) Kwota czynszu z tytułu dzierżawy analizatorów winna obejmować koszty związane z instalacją i uruchomieniem aparatów, przeszkoleniem personelu oraz faktycznym oddaniem aparatów do eksploatacji, oraz przeglądów serwisowych w okresie dzierżawy. Dostawy odczynników będą realizowane transportem wykonawcy do magazynu Laboratorium Analitycznego w Szpitalu w Nowym Dworze Gdańskim PCZ Malbork. Koszty transportu wykonawca winien uwzględnić w cenie ofertowej..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.43.45.20-7.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium
III.2) ZALICZKI
·    Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·    III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Warunek zostanie spełniony w przypadku potwierdzenia posiadania uprawnień do sprzedaży urządzeń medycznych
·    III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Warunek zostanie spełniony w przypadku wykazania minimum jednej dostawy analizatora parametrów krytycznych lub analizatora parametrów kardiologicznych oraz przeprowadzonego szkolenia w zakresie ich obsługi
·    III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Warunek zostanie spełniony w przypadku złożenia oświadczenia
·    III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Warunek zostanie spełniony w przypadku złożenia oświadczenia
·    III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Warunek zostanie spełniony w przypadku posiadanego opłaconego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na nie mniejszą niż 50.000,00 zł ( pięćdziesiąt tysięcy złotych)
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·    III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
·    wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
·    opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
·    III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
·    aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·    III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
·    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
·    inne dokumenty
1. oświadczenie, że aparatura oraz odczynniki spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679). w szczególności, że przeprowadzono wymagane dla nich procedury oceny zgodności z wymaganiami zasadniczymi oraz, że oznakowane są znakiem CE. 2. oświadczenie o spełnieniu wymagań zasadniczych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (Dz. U. z 2011 r. Nr 16, poz. 75) oraz załącznikach do wymienionego rozporządzenia; 3. dokument zgłoszenia do rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i używania lub dokument zgłoszenia Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych, 4. karty charakterystyki odczynników 5. Potwierdzenie wykonania dostawy minimum jednej dostawy i montażu analizatora parametrów krytycznych lub analizatora parametrów kardiologicznych wraz z poświadczeniem, że zamówienie zostało wykonane należycie, oraz że zostały przeprowadzone szkolenia w zakresie obsługi analizatorów
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.malbork.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 105/10682-200 Malbork.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.02.2012 godzina 10:00, miejsce: Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 105/10682-200 Malbork sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Numer alarmowy        55 646 02 00