DLA PACJENTA

– UDOSTĘPNIANIE ARCHIWALNEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

1. Osoby uprawnione:

Udostępnianie archiwalnej dokumentacji medycznej odbywa się na wniosek pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego, bądź osoby upoważnionej przez pacjenta.

(* po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym. Dokumentacja medyczna jest udostępniana również osobie bliskiej, z zastrzeżeniem okoliczności wskazanych w ustawie. W przypadku wnioskowania o dokumentację przez osobę, która nie była przedstawicielem ustawowym pacjenta ani osobą przez niego upoważnioną wymagane jest złożenie oświadczenia załącznik nr 3- formularz pomocniczy )

2. Sposób udostępnienia:

Udostępnianie archiwalnej dokumentacji medycznej odbywa się przez sporządzenie jej kopii, wydruku, odpisu lub wyciągu.

3. Sposób wnioskowania:

Formy wnioskowania i udostępniania archiwalnej dokumentacji medycznej:

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej może być sporządzony wg wzoru stanowiącego:

a) załącznik nr 1

b) załącznik nr 2 (w przypadku wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej drogą elektroniczną)

– przy czym oba ww. wzory mają charakter formularza pomocniczego.

Dopuszcza się wszystkie formy wnioskowania o udostępnienie dokumentacji medycznej :

a) ustna – osobiście

– od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.00 w Dziale Rozliczeń Świadczeń Medycznych i Dokumentacji Chorych

– poza godzinami pracy działu w skrzynce podawczej

a) pisemna na adres

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

Szpital im. dr Jadwigi Obodzińskiej-Król

ul. 500-lecia 23

82-200 Malbork

Z dopiskiem – dokumentacja chorych

b) telefoniczna pod numerem telefonu

55 6460 314

c) mailowa na adres:

archiwum@pcz.net.pl

(*Elektroniczną kopię dokumentacji medycznej (zeskanowana dokumentacja medyczna) przesyłana jest w postaci zaszyfrowanej z uwagi na konieczność ochrony danych osobowych i danych wrażliwych przed nieupoważnionym dostępem)

W każdej z form wnioskowania należy podać wszystkie niezbędne informacje zawarte w formularzu pomocniczym.

4. Opłaty:

– Za udostępnienie dokumentacji medycznej pobiera się opłaty w wysokości określonej w przepisach ustawy (Cennik PCZ Sp. z o.o.)

Dodatkowe koszty – przesyłanie (na wniosek pacjenta) kopii dokumentacji medycznej za pośrednictwem operatora pocztowego (wg cennika Poczty Polskiej).

Opłaty nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie.

Numer rachunku do wpłat za dokumentację medyczną i koszty przesyłki:

51 1540 1098 2109 5552 6630 0002

Załączniki