Malborski szpital rozpoczyna swoją historię w połowie XIX w, a dokładnie  w roku 1860, kiedy to względu na konieczność opieki nad chorymi, władze zdecydowały się zorganizować szpital powiatowy (pomiędzy ówczesnymi ulicami Ceglaną i Rzeźnicką – dziś Armii Krajowej i J. Słowackiego).

W 1866 r. sejmik powiatowy podjął uchwałę o założeniu domu diakonisek.
1 stycznia 1867 r. wydział powiatowy przekazał diakoniskom obiekt szpitala powiatowego. Pierwszy statut szpitala został zatwierdzony rozkazem gabinetowym króla Prus dnia 9 grudnia 1867 roku. Szpital otrzymał nazwę „Ewangelicki Dom Diakonisek w Malborku” i prawa instytucji niepodlegającej władzom rejencji ani powiatu.

Szpital Diakonisek pracował do 22 stycznia 1945 roku. Wznowił działalność
pod administracją polską dnia 22 maja 1945 roku jako Szpital Miejski, a od roku 1946 nosił
nazwę Szpital Powiatowy w Malborku.

W okresie powojennym w nieznacznym stopniu modyfikowano strukturę organizacyjną szpitala, na którą składały się podstawowe oddziały – wewnętrzny, chirurgiczny, pediatryczny, ginekologiczno-położniczy oraz intensywnej opieki medycznej. W międzyczasie likwidacji uległ oddział zakaźny. Po pożarze w latach 50-tych przebudowano budynek oddziału ginekologiczno-położniczego, który zyskał drugie piętro. Licznym przebudowom i modernizacjom poddawano także budynek główny, który dziś w niewielu detalach zachował swą pierwotną, XIX-wieczną formę.

Do 1977r. szpital funkcjonował jako Zespół Opieki Zdrowotnej. Następnie, w roku 1993 powołano w jego miejsce Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, zaś w latach 1999 – 2007 działał jako Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

Decyzją Rady Powiatu Malborskiego od lipca 2007 szpital stał się placówką niepubliczną (NZOZ) zarządzaną przez „Powiatowe Centrum Zdrowia” spółka z o.o. ze 100% udziałem powiatu.

Od 15 października 2010 roku szpital nosi imię dr Jadwigi Obodzińskiej-Król. Była ona twórcą i pierwszym ordynatorem oddziału neonatologicznego. Do dziś wielu dawnych pacjentów i współpracowników wspomina jej wyjątkową charyzmę i oddanie idei zawodu lekarskiego.