„ROZWIJAMY SIĘ W TROSCE O TWOJE ZDROWIE”

To misja naszego Szpitala

Nasze zaangażowanie w jakość w PCZ Sp. z o.o. w Malborku

Jak zapewniamy jakość

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku zapewnia jakość usług medycznych poprzez pracę w zintegrowanym systemie zarządzania zorganizowanym na podstawie wymagań norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, PN-N-ISO 18001:2004 oraz Programie Akredytacji Szpitali. Akredytacja z łac. credo – wierzę, w sensie filologicznym oznacza zawierzenie – np. szpitalowi, że jak najlepiej wypełnia swoje zadania wobec pacjentów. Celem wdrożenia procesu akredytacji w szpitalach jest poprawa jakości świadczonych usług na podstawie wcześniej ustalonych przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia – CMJ (instytucji powołanej przez Ministra Zdrowia) standardach jakości. Zestaw standardów opracowanych przez CMJ skupia się wokół opieki nad pacjentem oraz aspektów pozamedycznych (służby gospodarcze, techniczne) oraz obejmuje podstawowe elementy zarządzania szpitalem wynikające z modelu Total Quality Management (TQM) – zarządzania przez jakość.

Nasz szpital prowadzi działania zmierzające do poprawy jakości już od 2012 roku.
W tym samym roku powołano Zespół ds. Jakości, który od początku zajmuje się opracowywaniem programu poprawy jakości oraz procedur i standardów opieki nad pacjentem.

Pierwszy certyfikat potwierdzający jakość leczenia przyznało szpitalowi Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w 2015 roku. Od tego czasu Szpital ubiega się
o kolejne certyfikaty akredytacyjne oraz certyfikaty ISO.

Bezpieczeństwo medyczne

Szpital oferuje Państwu leczenie na najwyższym poziomie dzięki ciągłemu doskonaleniu naszych standardów terapeutycznych. Każdego roku (w regularnych odstępach co najmniej półrocznych) dokonujemy analizy zastosowanych procedur medycznych odpowiadając sobie na pytania:

  • czy nasze postępowanie przy przyjęciu Państwa do szpitala było prawidłowe,
  • jaką skuteczność ma zastosowane postępowanie terapeutyczne,
  • czy i z jakiego powodu wystąpiły ewentualne powikłania,
  • jak udoskonalić techniki operacyjne, aby Państwa powrót do formy był możliwie jak najszybszy,
  • oraz wiele innych.

Powołane w szpitalu komisje i zespoły problemowe oraz wewnętrzni audytorzy dokonują systematycznych kontroli leków, sprzętu diagnostycznego, zabiegowego oraz innych obszarów mających wpływ na Państwa bezpieczeństwo w naszym szpitalu.

 

Ochrona Danych Osobowych

Szpital zapewnia ochronę danych osobowych zachowując wszystkie standardy dotyczące ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i obowiązującymi klauzulami informacyjnymi w sposób przejrzysty, rzetelny, w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. W celu ułatwienia dostępu do informacji dotyczących przetwarzanych danych osobowych Szpital powołał Inspektora Ochrony Danych.

Bezpieczeństwo epidemiologiczne

Każdy wie jak bardzo istotne w szpitalu jest zachowanie czystości poprzez ciągłą dekontaminację, dezynfekcję oraz sterylizację. W celu kontroli, oceny oraz wyznaczania standardów postępowania epidemiologicznego, Szpital powołał Zespół ds. Zakażeń Szpitalnych oraz Zespół ds. Terapii i Antybiotykoterapii. Bieżącą pieczę nad zapewnieniem Państwu bezpiecznego pobytu w szpitalu w tym obszarze pełni Dział Higieny i  Pielęgniarki Epidemiologiczne (w Szpitalu w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim).

Bezpieczeństwo żywności i żywienia

Szpital zapewnia Państwu bezpieczną żywność  korzystając z firmy cateringowej, która świadczy pracę w systemie zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności HACCP.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Zagwarantowanie bezpiecznej pracy jest warunkiem koniecznym do zapewnienia Państwu bezpiecznego pobytu. Służby BHP dbają zatem, aby nasz personel był w tym obszarze odpowiednio przeszkolony. Wdrożony i certyfikowany w Szpitalu System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wzmacnia zachowania pracowników zapewniające wymagany poziom ochrony zdrowia i życia przed zagrożeniami występującymi w środowisku pracy. Szczególną uwagę zwracamy na wypadki przy pracy, ekspozycje zawodowe, zranienia czy ochronę przed promieniowaniem radiologicznym.

Bezpieczeństwo środowiska

Powiatowe Centrum Zdrowia dba zarówno o bezpieczeństwo pacjentów jak i osób odwiedzających i pracowników, ale jako organizacja odpowiedzialna społecznie zarządza swoimi działaniami i usługami minimalizując negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne. Niewłaściwe gospodarka odpadami, w tym przede wszystkim medycznymi może skutkować powstaniem zagrożenia dla całego ekosystemu. Wdrożony i certyfikowany System Zarządzania Środowiskowego pozwala nam nie tylko odpowiedzialnie i świadomie wpływać na oddziaływanie na środowisko naturalne w zakresie gospodarki odpadami, ale również w zakresie wykorzystania do działalności zasobów naturalnych takich jak woda czy energia.

Na tablicach informacyjnych w każdej komórce organizacyjnej przestawiamy Państwu ważne dla Was informacje dotyczące m.in.: PRAW PACJENTA, obowiązujących regulaminów, możliwości przedstawiania Kierownictwu placówki i NFZ swoich skarg i wniosków dotyczących pracy personelu Szpitala.

W każdym z oddziałów Szpitalnych (Izba Przyjęć, oddział pediatryczny, oddział chorób wewnętrznych, Anestezjologia i Intensywna Terapia, oddział chirurgiczny, oddział położniczo- ginekologiczny i neonatologiczny, Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym oraz pracownie diagnostyczne) pracuje grono specjalistów (lekarze, pielęgniarki, położne, ratownicy, opiekunki medyczne, diagności, rehabilitanci itd.) oferujących pracę na wysokim poziomie.

Poza tym świadczymy usługi z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej i Ratownictwa Medycznego.

Więcej wiadomości o nas na naszej stronie www.pcz. net.pl