Klauzula informacyjna dla pacjenta

Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), informuję, że:

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z.o.o. z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 105/106, 82-200 Malbork, tel.: 55 646 02 64.
 2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: adres e-mail, iod@pcz.net.pl, : 55 646 03 37.
 3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. d oraz Art. 9 ust. 2, lit h RODO w celu zapewnienia opieki zdrowia publicznego poprzez pełne zarządzanie usługami opieki zdrowotnej/udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi.
 4. Państwa dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją:
 • Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
 • Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
 • Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz przepisów odsyłających do tych ustaw,
 • Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej.
 1. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku pod adresem e-mail:  sekretariat@pcz.net.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.: 22 860 70 86).
 3. Podanie przez Panią/a danych osobowych związane jest z wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.) w związku z odpowiednimi przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.). Niepodanie przez Panią/a danych może wpływać na treść rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 3, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 5. a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 6. b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku.
 7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 8. Dane udostępnione przez Panią/Pana mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.
 9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 29 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Niniejsza klauzula wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.

 

 

 

Administrator Danych Osobowych

Klauzula informacyjna dla pracownika

Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku zgodna z RODO

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018.1000),

informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych (ADO) wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w  Malborku z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 105/106, w Malborku 82-200, tel.:  55  646  02  64, adres e-mail: sekretariat@pcz.net.pl.
 2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: adres e-mail, iod@pcz.net.pl, 55 646 03 37.
 3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zatrudnienia i wypełniania obowiązków wynikających z Kodeksu Pracy oraz innych ustaw.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i  przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 5. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przez Kodeks Pracy jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie dobrowolne.
 6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zatrudnienia pracownika w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku a po jego zakończeniu:
 10. dla pracowników zatrudnionych do 31 grudnia 2017 roku przez okres 50 lat po zakończeniu stosunku pracy, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
 11. dla pracowników zatrudnionych po 1 stycznia 2018 roku – przez okres 10 lat po zakończeniu stosunku pracy, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

KLAUZULA INFORMACYJNA STOSOWANA PRZY PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZY ZLECENIACH, UMOWACH O DZIEŁO Z WYKONAWCAMI, KONTRAHENTAMI

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018.1000),

informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Zdrowia z.o.o. z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 105/106, 82-200 Malbork, tel.: 55 646 02 64, adres e-mail: sekretariat@pcz.net.pl.
 2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: adres e-mail, iod@pcz.net.pl, 55 646 03 37.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu zbierania ofert cenowych, świadczenia usług, prawidłowej realizacji umowy, obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej, obsługi reklamacji, realizacji ewentualnych zleceń na proponowane przez firmę usługi reklamowe pomiędzy Panią/Panem a Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku, na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) RODO.
 4. Dane są również przetwarzane celem wykonania obowiązków prawnych, w tym wystawianie faktur.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i  przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 6. Podanie danych w zakresie niezbędnym do realizacji celów określonych w ust. 3 i 4 jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 7. Podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy.
 8. Obowiązek podania danych wynika z ustawy z dnia 14 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2018 poz. 86), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1579).
 9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 11. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 12. Dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia usług w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku a po jego zakończeniu przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 

Administrator Danych Osobowych

Załącznik nr 7 do „Polityki Ochrony Danych Osobowych

Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Malborku

 

„Wyciąg” 

z Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Powiatowym Centrum Zdrowia w Malborku Sp. z o.o.

 

§1

 

Podstawa prawna regulaminu:

 1. Kodeks pracy.
 2. Rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 1. Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2002r., Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. Z 2018 r.
  Nr 1000).
 3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr, 101, poz. 926 z późn. zm.).
 4. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz.740
  z późn. zm.).
 5. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku
  z dnia 28 kwietnia 2017 r.

 

§2

 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego
  w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku, miejsca instalacji kamer
  systemu na terenie placówki, reguły rejestracji i zapisu informacji oraz sposób ich zabezpieczenia, a także możliwość udostępniania zgromadzonych danych o zdarzeniach.
 2. Infrastruktura Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku, która jest objęta monitoringiem wizyjnym i jest objęta procesem rozbudowy.

 

§3

Celem monitoringu jest:

 1. Zapewnienie bezpieczeństwa pracy pracowników szpitala, osób przebywających na
  terenie szpitala oraz dla ochrony mienia szpitala.
 2. Ograniczenie zachowań niepożądanych, destrukcyjnych, zagrażających zdrowiu, bezpieczeństwu personelu i pacjentów szpitala.
 3. Wyjaśnianie sytuacji konfliktowych.
 4. Ustalanie sprawców czynów zabronionych (bójki, zniszczenie/uszkodzenie mienia, kradzieże, itp.) w szpitalu.
 5. Ograniczenie dostępu do szpitala i jego terenu, osób nieuprawnionych i niepożądanych.
 6. Zapewnienie bezpiecznych warunków pracy oraz udzielania świadczeń zdrowotnych.
 7. Sprawowanie nadzoru i kontroli zarządczej.

§4

 1. Monitoring funkcjonuje całą dobę.
 2. Rejestracji i zapisu na nośniku fizycznym podlega tylko obraz (wizja) z kamer systemu monitoringu.
  Nie rejestruje się dźwięku (fonii).

 

§5

 1. System monitoringu w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku składa się z:
  • kamer rejestrujących zdarzenia wewnątrz i na zewnątrz budynków szpitala
   w kolorze;
  • urządzeń rejestrujących i zapisujących obraz na nośniku fizycznym;
  • kolorowego monitora pozwalającego na podgląd rejestrowanych zdarzeń.
 2. Do rejestracji obrazu służą urządzenia wchodzące w skład systemu rejestracji są zgodne
  z deklaracjami zgodności CE z dnia 08.08.2016 r. zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej EMC 2014/35/EU, 2014/30/EU oraz EMC 2014/108/EC.
 3. Elementy monitoringu wizyjnego w miarę konieczności i możliwości finansowych są udoskonalane, wymieniane i rozszerzane.
 4. Pacjenci oraz pracownicy szpitala są poinformowani o funkcjonowaniu na terenie szpitala systemu monitoringu wizyjnego.
 5. Miejsca objęte monitoringiem wizyjnym są oznakowane tabliczkami informacyjnymi.
 6. Czas przechowywania danych w rejestratorze jest uzależniony od warunków
  technicznych i jest archiwizowany w przedziale od 14 dni do 30 dni.

 

§6

 1. Informacja wewnętrzna dla pracowników PCZ sp. z o.o. w Malborku.
 2. Informacja wewnętrzna dla pracowników PCZ sp. z o.o. w Malborku.
 3. Osoby które posiadają aktualne umowy zatrudnienia w PCZ Sp. z o.o. są jednocześnie upoważnione do obserwowania obrazu z kamer rozmieszczonych na terenie szpitala zachowując tajemnicę zawodową określoną przepisami oraz zasadami zawartymi
  w Regulaminie Organizacyjnym PCZ Sp. z o.o.
 4. Osoby upoważnione do obserwowania i odczytu obrazu monitoringu wizyjnego określa rejestr ustalony przez Prezesa Zarządu (Administratora Danych Osobowych), który stanowi załącznik nr 3 do regulaminu.
 5. Zapis ten może być udostępniony w formie oglądu za zgodą Prezesa Zarządu:

 

 • kierownikom komórek organizacyjnych, w celu określenia przyczyny powstania szkody w mieniu oraz podjęcia właściwych oddziaływań w tym zakresie;
 • osobie (pracownikowi, pacjentowi, dostawcy) poszkodowanej, w celu zabezpieczenia dowodu który może wykorzystać w postępowaniu prowadzonym przez organy ścigania.

 

 1. Dane te udostępnia się ponadto uprawnionym instytucjom w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych, np. Policji, Sądom, Prokuraturze. Płyta z materiałem archiwalnym może być nagrana i przekazana organom ścigania na ich pisemny wniosek w celu wyjaśnienia prowadzonej sprawy (załącznik nr 1), jednocześnie sporządzany jest protokół z przekazania materiału wizyjnego w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (załącznik nr 2).
 2. Osoby, które mają wgląd w obraz zarejestrowany przez monitoring wizyjny mają świadomość odpowiedzialności za ochronę danych osobowych (załącznik nr 4). Sposób dostępu określa paragraf 7.
 3. Osobom upoważnionym do wglądu i odczytu obrazu monitoringu wizyjnego jest wydawane upoważnienie, które określa punkty wglądu i odczytu monitoringu wizyjnego (załącznik nr 4).

 

§7

Zasady obowiązujące przy przekazywaniu płyty z materiałem archiwalnym organom ścigania:

 1. Przedstawiciel organów ścigania pisemnie kwituje odbiór płyty.
 2. W pokwitowaniu odbioru zaznacza znaki szczególne płyty: zawartość płyty (np.
  nagranie z dnia – dzień, miesiąc, rok).
 3. Płyta zostaje zapakowana do koperty, którą należy opieczętować i podpisać przez osobę uprawnioną ze strony udostępniającego (Administrator Danych Osobowych – Prezes Zarządu).
 4. Jeżeli materiał archiwalny jest kopiowany na inny nośnik, obowiązują takie same
  zasady, jak przy przekazywaniu płyty.
 5. Do przegrywania materiału archiwalnego z rejestratora upoważnione są osoby
  wskazane przez Prezesa Zarządu.

 

§8

 1. Niniejszy regulamin został uzgodniony i stanowi integralną część Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku.
 2. Informacja wewnętrzna dla pracowników PCZ sp. z o.o. w Malborku.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą, ostateczną decyzję podejmuje Prezes Zarządu.
 4. Procedura może ulec zmianie w zależności od zaistniałej sytuacji.
 5. Obowiązujące zasady wykorzystania monitoringu wchodzą w życie z dniem 05.2018 r.