Malbork: Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych. znak sprawy PCZ.ZP.7/12
Numer ogłoszenia: 85026 – 2012; data zamieszczenia: 19.03.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Armii Krajowej 105/106, 82-200 Malbork, woj. pomorskie, tel. 0-55 64 60 264, faks 0-55 64 60 235.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.malbork.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych. znak sprawy PCZ.ZP.7/12.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zakres usługi obejmuje: a) odbiór odpadów medycznych o kodach: 18 01 01, 18 01 02, 18 01 03, 18 01 04, 18 01 09 w celu ich unieszkodliwienia poprzez termiczny proces przekształcenia w instalacji wybranej przez Wykonawcę, b) odbiór odpadów odbywać się będzie z jednostek organizacyjnych Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. a mianowicie: Szpitala w Malborku ul. Armii Krajowej 105/106, Szpitala w Nowym Dworze Gdańskim ul. Dworcowa 12, Poradni Ginekologicznej w Nowym Stawie ul. Bema 9. Odbiór będzie się odbywał trzy razy w tygodniu w poniedziałki, środy i piątki. Załadunku odpadów z magazynów Zamawiającego na środek transportu będzie dokonywał pracownik Wykonawcy. c) Zamawiający będzie sporządzał zbiorcze karty przekazania odpadu, obejmujące odpad danego rodzaju przekazywany łącznie w czasie jednego miesiąca kalendarzowego, a Wykonawca będzie poświadczał na w/w kartach wykonanie usługi transportu i przejęcia odpadów. Karty będą sporządzane w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i Wykonawcy. 2. Warunki zamówienia: a) rozliczenia z Zamawiającym będą odbywały się w okresach miesięcznych wg ilości faktycznie wykonanych usług, b) przewidywana ilość odpadów: Przewidywana ilość odpadów w okresie 36 miesięcy wynosi – 87,3 Mg c) szpital w Malborku – łącznie w ciągu roku – do 25 Mg d) szpital w Nowym Dworze Gdańskim – łącznie w ciągu roku – do 4 Mg e) poradnia ginekologiczna w Nowym Stawie – łącznie w ciągu roku – do 0,1 Mg f) Wykonawca musi posiadać zezwolenie na transport i zbieranie lub unieszkodliwianie zakaźnych odpadów medycznych, g) unieszkodliwianie musi odbywać się w instalacji posiadającej zezwolenie na unieszkodliwianie zakaźnych odpadów medycznych – zlokalizowanej na terenie województwa pomorskiego lub spełniony musi być warunek określony w art. 9 ust. 4, w związku z ust. 5, ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r.( tekst jednolity Dz. U. 2010 nr 185, poz. 1243 h) kierowca pojazdu przeznaczonego do transportu odpadów musi posiadać zaświadczenie ADR z przeszkolenia kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne, i) Wykonawca, z którym zamawiający podpisze umowę odpowiadał będzie prawnie i fizycznie za odpady z chwilą ich przejęcia od Zamawiającego. 3. Odpady medyczne powstające w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. należą do grup ustalonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 1206) o kodach: 18 01 01, 18 01 02, 18 01 03, 18 01 04, 18 01 09. 4. Wykonawca złoży pisemne oświadczenie, iż dalsze postępowanie z wywożonymi odpadami będzie przebiegać w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska. 5. Termin płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 30 dni..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2, 90.51.00.00-2, 90.51.20.00-9, 90.51.33.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • warunek zostanie spełniony w przypadku złożenia oświadczenia stanowiącego załącznik Nr 2,oraz warunek zezwolenia na transport odpadów niebezpiecznych; zezwolenia na zbieranie odpadów niebezpiecznych, zezwolenia na unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych lub umowę z zakładem, który posiada takie zezwolenie łącznie z zezwoleniem wydanym temu zakładowi
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • warunek zostanie spełniony w przypadku złożenia oświadczenia stanowiącego załącznik Nr 2 do SIWZ oraz dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca wykonał/wykonuje minimum 1 usługę w ciągu trzech ostatnich lat przed terminem składania ofert związanych z przedmiotem zamówienia;
 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • warunek zostanie spełniony w przypadku złożenia oświadczenia stanowiącego załącznik Nr 2 do SIWZ;
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • warunek zostanie spełniony w przypadku przedstawienia wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • warunek zostanie spełniony w przypadku przedstawienia oświadczenia stanowiącego załącznik Nr 2 do SIWZ oraz polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 100.000,00 zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych; zezwolenie na zbieranie odpadów niebezpiecznych; zezwolenie na unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych lub umowę z zakładem, który posiada takie zezwolenie łącznie z zezwoleniem wydanym temu zakładowi (unieszkodliwianie musi odbywać się na terenie województwa pomorskiego lub spełniony musi być warunek określony w art. 9 ust. 4, w związku z ust. 5, ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r.).

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.malbork.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 105/106 82-200 Malbork.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.04.2012 godzina 10:00, miejsce: Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 105/106 82-200 Malbork sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Numer alarmowy        55 646 02 00