Malbork: dostawa jednorazowych wyrobów medycznych na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. – szpitale w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim
Numer ogłoszenia: 27060 – 2012; data zamieszczenia: 27.01.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Armii Krajowej 105/106, 82-200 Malbork, woj. pomorskie, tel. 0-55 64 60 264, faks 0-55 64 60 235.
•    Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.malbork.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Podmiot leczniczy.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa jednorazowych wyrobów medycznych na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. – szpitale w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednorazowych wyrobów medycznych na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o. NZOZ w Malborku, w podziale na 25 następujących pakietów: 1. Cewniki, worki do zbiórki moczu, baseny kaczki itp. 2. Golarki medyczne 3. Igły do wstrzyknięć i kaniule 4. Kaniule dożylne 5. Ostrza do skalpeli chirurgicznych 6. Wyroby medyczne do pracy zespołu anestezjologicznego 7. Igły do znieczulenia podpajęczynówkowego 8. Pojemniki na odpady medyczne ostrokończyste 9. Pojemniki na odpady medyczne ostrokończyste niestandardowe 10. Workowy wkład jednorazowego użytku stosowany do medycznych urządzeń ssących 11. Żel używany do badania ultrasonograficznego 12. Papier do zapisywania wyników badań lub obrazów diagnostycznych 13. Elektrody do ekg jednokrotnego użytku samoprzylepne 14. Bielizna pacjenta jednorazowego użytku 15. Materiały używane w procesie sterylizacji 16. Rękawice i myjki do codziennej higieny ciała 17. Szpatułki drewniane 18. Wzierniki ginekologiczne t. Cusco i inne 19. Bielizna medyczna dla personelu medycznego jednorazowego użytku 20. Przyrządy dodatkowe do elektrochirurgii 21. Przyrządy do zabiegów artoskopowych 22. Osłona na przewody do zabiegów videochirurgicznych i innych 23. Osłona na ramię C 24. Przedmioty do tymczasowego unieruchamiania kończyn 25. Dreny używane w polu operacyjnym 26. Sprzęty używane do biopsji mammotomicznej 27. Zestaw do operacji stawu biodrowego 28. Gipsy syntetyczne 29. Preparat przeznaczony do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni 30. Zgłębnik żołądkowy do tamowania krwotoku z żylaków przełyku. 31. Czepki chirurgiczne 32. Opaski identyfikujące dla pacjenta 33. Siatki stosowane przy operacji przepuklin brzusznych 34. Jałowa folia samoprzylepna, do oklejania pola operacyjnego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 i 2A do SIWZ. Prosimy o dokładne zapoznanie się z wymaganiami i informacjami w nich zawartymi..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3, 33.14.12.00-2, 33.14.16.15-4, 33.14.13.20-9, 33.14.16.00-6, 33.14.16.40-8, 33.14.14.11-4, 33.14.11.23-8, 33.14.13.10-6, 33.63.16.00-8.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 34.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: zamawiający nie wymaga wpłaty wadium
III.2) ZALICZKI
•    Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
•    III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    za spełnienie warunku zamawiający uzna złożenie oświadczenia (zał. Nr 3 do SIWZ)
•    III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    wykaz min.dwóch wykonanych lub wykonywanych dostaw w zakresie jednorazowych wyrobów medycznych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z załączonym dokumentem, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
•    III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    za spełnienie warunku zamawiający uzna złożenie oświadczenia (zał. Nr 3 do SIWZ)
•    III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    za spełnienie warunku zamawiający uzna złożenie oświadczenia (zał. Nr 3 do SIWZ)
•    III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada opłaconą polisę na kwotę nie mniejszą niż 200.000,00 zł, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
•    III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
•    wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
•    opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
•    III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
•    aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
•    aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
•    aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
•    III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
•    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
•    nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
•    III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert – albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
•    próbki, opisy lub fotografie
•    inne dokumenty
1. Świadectwa dopuszczenia do obrotu dla przedmiotu zamówienia będącego wyrobem medycznym, zgodnie z klasyfikacją danego wyrobu, Dyrektywami UE, ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. z 2010 nr 107 poz. 679). W przypadku braku konieczności ich posiadania należy załączyć odpowiednie oświadczenie. 2. Deklaracja zgodności CE producenta 3. Próbki (Pakiet 2-Golarki medyczne, Pakiet 4-Kaniule dożylne, pakiet 7- Igły do znieczulenia podpajęczynówkowego, Pakiet 14 poz.1 – Pieluchy dla dorosłych, Pakiet 29-Preparat do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni, Pakiet 33 – Siatki stosowane przy operacji przepuklin brzusznych) 4. Karta charakterystyki oferowanego produktu zgodnie z rozporządzeniem 1907/2006 WE REACH w języku polskim (Pakiet 29) 5. Udokumentowanie skuteczności mikrobójczej badane w warunkach brudnych (raport z badania mikrobiologicznego) Pakiet 29.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.malbork.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 105/106, 82-200 Malbork.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.02.2012 godzina 10:00, miejsce: Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 105/106, 82-200 Malbork Sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet 1.
•    1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Cewniki, worki do zbiórki moczu, baseny kaczki itp..
•    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3, 33.14.12.00-2, 33.14.16.15-4.
•    3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
•    4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet nr 2.
•    1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Golarki medyczne.
•    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.
•    3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
•    4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
o    1. Cena – 90
o    2. Jakość – 10

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakiet nr 3.
•    1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Igły do wstrzyknięć i kaniule.
•    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3, 33.14.13.20-9.
•    3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
•    4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Pakiet nr 4.
•    1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Kaniule dożylne.
•    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3, 33.14.12.20-8.
•    3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
•    4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
o    1. Cena – 90
o    2. Jakość – 10

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Pakiet 5.
•    1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ostrza do skalpeli chirurgicznych.
•    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3, 33.14.14.11-4.
•    3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
•    4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Pakiet nr 6.
•    1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wyroby medyczne do pracy zespołu anestezjologicznego.
•    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.
•    3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
•    4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Pakiet nr 7.
•    1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Igły do znieczulenia podpajęczynówkowego.
•    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3, 33.14.13.20-9.
•    3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
•    4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
o    1. Cena – 90
o    2. Jakość – 10

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Pakiet 8.
•    1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pojemniki na odpady medyczne ostrokończyste.
•    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.
•    3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
•    4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Pakiet 9.
•    1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pojemniki na odpady medyczne ostrokończyste niestandardowe.
•    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31.40.00.00-3.
•    3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
•    4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Pakiet nr 10.
•    1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Workowy wkład jednorazowego użytku stosowany do medycznych urządzeń ssących.
•    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.
•    3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
•    4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Pakiet 11.
•    1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 11. Żel używany do badania ultrasonograficznego.
•    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.
•    3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
•    4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Pakiet 12.
•    1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Papier do zapisywania wyników badań lub obrazów diagnostycznych.
•    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.
•    3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
•    4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: Pakiet 13.
•    1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Elektrody do ekg jednokrotnego użytku samoprzylepne.
•    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.
•    3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
•    4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: Pakiet 14.
•    1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Bielizna pacjenta jednorazowego użytku.
•    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.
•    3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
•    4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
o    1. Cena – 90
o    2. Jakość – 10

CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: Pakiet 15.
•    1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Materiały używane w procesie sterylizacji.
•    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.
•    3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
•    4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 16 NAZWA: Pakiet 16.
•    1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Rękawice i myjki do codziennej higieny ciała.
•    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.
•    3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
•    4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 17 NAZWA: Pakiet 17.
•    1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szpatułki drewniane.
•    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.
•    3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
•    4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 18 NAZWA: Pakiet nr 18.
•    1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wzierniki ginekologiczne t. Cusco i inne.
•    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.
•    3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
•    4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 19 NAZWA: Pakiet 19.
•    1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Bielizna medyczna dla personelu medycznego jednorazowego użytku.
•    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.
•    3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
•    4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 20 NAZWA: Pakiet 20.
•    1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przyrządy dodatkowe do elektrochirurgii.
•    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.
•    3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
•    4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 21 NAZWA: Pakiet 21.
•    1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przyrządy do zabiegów artoskopowych.
•    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-1.
•    3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
•    4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 22 NAZWA: Pakiet 22.
•    1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Osłona na przewody do zabiegów videochirurgicznych i innych.
•    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.
•    3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
•    4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 23 NAZWA: Pakiet nr 23.
•    1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Osłona na ramię C.
•    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.
•    3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
•    4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 24 NAZWA: Pakiet 24.
•    1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmioty do tymczasowego unieruchamiania kończyn.
•    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.
•    3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
•    4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 25 NAZWA: Pakiet 25.
•    1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dreny używane w polu operacyjnym.
•    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3, 33.14.16.40-8.
•    3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
•    4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 26 NAZWA: Pakiet 26.
•    1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sprzęty używane do biopsji mammotomicznej.
•    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.
•    3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
•    4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 27 NAZWA: Pakiet 27.
•    1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zestaw do operacji stawu biodrowego.
•    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.
•    3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
•    4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 28 NAZWA: Pakiet 28.
•    1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Gipsy syntetyczne.
•    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.
•    3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
•    4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 29 NAZWA: Pakiet nr 29.
•    1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Preparat przeznaczony do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni.
•    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.63.16.00-8.
•    3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
•    4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
o    1. Cena – 90
o    2. Jakość – 10

CZĘŚĆ Nr: 30 NAZWA: Pakiet nr 30.
•    1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zgłębnik żołądkowy do tamowania krwotoku z żylaków przełyku..
•    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.
•    3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
•    4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 31 NAZWA: Pakiet nr 31.
•    1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Czepki chirurgiczne.
•    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.
•    3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
•    4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 32 NAZWA: Pakiet nr 32.
•    1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opaski identyfikujące dla pacjenta.
•    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.
•    3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
•    4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 33 NAZWA: Pakiet 33.
•    1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Siatki stosowane przy operacji przepuklin brzusznych.
•    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.
•    3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
•    4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
o    1. Cena – 90
o    2. Jakość – 10

CZĘŚĆ Nr: 34 NAZWA: Pakiet 34.
•    1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Jałowa folia samoprzylepna, do oklejania pola operacyjnego.
•    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.
•    3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
•    4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Numer alarmowy        55 646 02 00