OGŁOSZENIE O KONKURSIE  OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ  ZDROWOTNYCH W RODZAJU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRZYCHODNI W STEGNIE

NR POSTĘPOWANIA 37/2020

 

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku  na podstawie na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2190) zaprasza lekarzy wpisanych do rejestru indywidualnych (specjalistycznych) praktyk lekarskich, do zgłaszana ofert spełniających następujące wymagania formalne:

 

 1. Lekarz spełniający wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. 2013 poz. 1248 z późn. zm.) i Ustawy z dnia 27 października 2017r. o podstawowej opiece zdrowotnej.
 2. Lekarz posiadający czynne prawo wykonywania zawodu, zarejestrowany w Okręgowej Izbie Lekarskiej,
 3. Lekarz posiadający zarejestrowaną indywidualną (specjalistyczną) praktykę lekarską umożliwiającą podpisanie umowy kontraktu z Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (zaświadczenie o wpisie do Rejestru Indywidualnych Specjalistycznych Praktyk Lekarskich lub Indywidualnych Praktyk Lekarskich).
 4. Lekarz niekarany za przestępstwa umyślne, zawodowe, skarbowe – oświadczenie oferenta,
 5. Lekarz posiadający ważną aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej lekarza wykonującego zawód lekarza na terenie RP,
 6. Lekarz posiadający zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku lekarza.
 7. Decyzja ZUS w sprawie upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy – kopia.
 8. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie BHP – kopia dokumentu.

 

Umowy na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne będą zawierane: od dnia 01.06.2020r. do 31.03.2022r.

 

Oferty należy składać w sekretariacie szpitala w Malborku w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem:

„Konkurs ofert 37/2020 – lekarz POZ STEGNA”

do dnia 20.05.2020r. do godz. 12°°

 

Szczegółowe warunki konkursu są dostępne  w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (administracja pok.10, e-mail: j.ryzop@pcz.net.pl).

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (www.pcz.net.pl).

Udzielający zamówienia ma prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w poszczególnych zakresach, w każdym czasie lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert lub terminu otwarcia ofert albo terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podawania przyczyny.

 

Załączniki

 • pdf Ogłoszenie
  Data dodania: 12 maja 2020 09:46 Rozmiar pliku: 328 KB Pobrania: 394
 • pdf Unieważnienie konkursu
  Data dodania: 25 maja 2020 10:05 Rozmiar pliku: 181 KB Pobrania: 436

Numer alarmowy        55 646 02 00