OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
W PORADNI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

NR POSTĘPOWANIA: 79/2023

 

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej zaprasza lekarzy wpisanych do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich i prowadzących zarejestrowaną działalność gospodarczą do zgłaszana ofert na stanowisko lekarza POZ spełniających następujące wymagania formalne:

 

  1. Lekarz posiadający czynne prawo wykonywania zawodu, zarejestrowany w Okręgowej Izbie Lekarskiej
  2.  Lekarz spełniający wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i Ustawy z dnia 27 października 2017r. o podstawowej opiece zdrowotnej.
  3. Lekarz posiadający zarejestrowaną indywidualną praktykę lekarską umożliwiającą podpisanie umowy kontraktu z Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku.
  4. Lekarz niekarany za przestępstwa umyślne, zawodowe, skarbowe.
  5. Lekarz posiadający ważną aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej lekarza wykonującego zawód lekarza na terenie RP,
  6. Lekarz posiadający zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku lekarza,
  7. Lekarz posiadający aktualne zaświadczenie o ukończonym okresowym szkoleniu BHP.

 

Umowy na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne będą zawierane na czas określony: od dnia 01.12.2023r. do 31.05.2025r.

 

Oferty (wypełniony załącznik nr 1 do SWKO) należy składać w sekretariacie szpitala w Malborku
(ul. 500-lecia 23, 82-200 Malbork) w zamkniętych kopertach opatrzonych danymi Oferenta

(imię i nazwisko, adres, nr telefonu) oraz hasłem:

„Konkurs ofert 79/2023 – LEKARZ POZ NDG”

do dnia 15.11.2023r. do godz. 12°°

 

Szczegółowe warunki konkursu są dostępne  w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (e-mail: j.ryzop@pcz.net.pl, tel. 55 646 03 25).

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (www.pcz.net.pl).

Udzielający zamówienia ma prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w poszczególnych zakresach, w każdym czasie lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert lub terminu otwarcia ofert albo terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podawania przyczyny.

 

 

Załączniki

Numer alarmowy        55 646 02 00