OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
NA
OPISYWANIE BADAŃ RADIOLOGICZNYCH W OPARCIU O TELETRANSMISJĘ
DLA POTRZEB POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O.

NR POSTĘPOWANIA 8/2024

 

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na opisywanie badań radiologicznych w oparciu o teletransmisję na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. (szpitale w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim).

 

Zakres świadczeń określono w dokumencie – SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT („SWKO”), który stanowi integralną część do niniejszego ogłoszenia.

 

Umowy na udzielenie zamówienia będą zawierane na czas określony: od dnia  01.03.2024r. do 28.02.2025r.

 

Oferty (wypełniony załącznik nr 1 do SWKO wraz z wymaganymi dokumentami) należy składać w sekretariacie szpitala w Malborku  
(ul. 500-lecia 23, 82-200 Malbork) w zamkniętych kopertach opatrzonych danymi Oferenta
(nazwa i adres Oferenta) oraz hasłem:

„KONKURS OFERT 8/2024 – TELERADIOLOGIA”
do dnia 25.01.2024r. godz. 12:00

 

Uwaga! Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Szczegółowe warunki konkursu są dostępne  w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (e-mail: agnieszka.amarowicz@pcz.net.pl, tel. 55 646 02 63).

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (www.pcz.net.pl).

Udzielający zamówienia ma prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w poszczególnych zakresach, w każdym czasie lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert lub terminu otwarcia ofert albo terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podawania przyczyny.

 

Załączniki

Numer alarmowy        55 646 02 00