OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W PORADNI NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W MALBORKU i NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

NR POSTĘPOWANIA: 46/2020

 

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2190) zaprasza lekarzy wpisanych do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich, do zgłaszana ofert spełniających następujące wymagania formalne:

I. Lekarz posiadający:

 1. czynne prawo wykonywania zawodu, zarejestrowany w Okręgowej Izbie Lekarskiej,
 2. zarejestrowaną indywidualną praktykę lekarską umożliwiającą podpisanie umowy kontraktu
  z Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku,
 3. ważną aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej lekarza wykonującego zawód lekarza na terenie RP oraz aktualne zaświadczenie o ukończonym szkoleniu BHP,
 4. zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku lekarza.
 5. podpisaną umowę z ZUS na wydawanie zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy

II. Lekarz niekarany za przestępstwa umyślne, zawodowe, skarbowe,

 

 

Umowy na udzielenie świadczeń zdrowotnych będą zawierane: od dnia 01.07.2020r. do 30.06.2022r.

 

Oferty (wypełniony załącznik nr 1 do SWKO) należy składać w sekretariacie szpitala w Malborku
(ul. Armii Krajowej 105/106, 82-200 Malbork) w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem:

„Konkurs ofert 46/2020 – lekarz Poradni NiŚOZ M-k i NDG”

do dnia 19.06.2020r. do godz. 12:00

 

Szczegółowe warunki konkursu są dostępne w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (administracja pok.10, e-mail: j.ryzop@pcz.net.pl).

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (www.pcz.net.pl).

Udzielający zamówienia ma prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w poszczególnych zakresach (jeśli dotyczy), w każdym czasie lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert lub terminu otwarcia ofert albo terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podawania przyczyny.

 

 

 

 

 

 

Załączniki

 • pdf OGŁOSZENIE
  Data dodania: 2 czerwca 2020 14:00 Rozmiar pliku: 300 KB Pobrania: 415
 • pdf Unieważnienie konkursu
  Data dodania: 30 czerwca 2020 12:14 Rozmiar pliku: 192 KB Pobrania: 397

Numer alarmowy        55 646 02 00