Malbork: remont i modernizacja pomieszczeń ZOL w Nowym Dworze Gdańskim
Numer ogłoszenia: 267810 – 2015; data zamieszczenia: 09.10.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Armii Krajowej 105/106, 82-200 Malbork, woj. pomorskie, tel. 0-55 64 60 264, faks 0-55 64 60 235.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.malbork.pl, www.pcz.net.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Podmiot leczniczy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: remont i modernizacja pomieszczeń ZOL w Nowym Dworze Gdańskim.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont o modernizacja pomieszczeń Zakładu Opiekuńczo Lczniczego w Nowym Dworze Gdańskim będącym komórką organizacyjną Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Remont obejmuje: wyburzenie ścian działowych łazienek zabudowa płytami gipsowymi ścianki z luksferów przy klatce schodowej, wykucie nowych i powiększenie starych otworów drzwiowych, zamurowanie zbędnych otworów okiennych i drzwiowych, skucie istniejących tynków i posadzek, wykonanie nowych, wykonanie nowych ścian działowych z płyt g.k. na ruszcie aluminiowym, zeskrobanie i zmycie starych powłok malarskich, wymiana wewnętrznej ślusarki i stolarki drzwiowej, zamontowanie nowych drzwi ewakuacyjnych przeciwpożarowych, wydzielenie pożarowe klatek schodowych, wykucie stolarki okiennej w klatkach schodowych oraz osadzenie klap oddymiających i napowietrzających , wyrównanie lub wykonanie nowych gładzi gipsowych ścian i sufitów, wykonanie zmywalnych okładzin ścian w pomieszczeniach aseptycznych i oraz malowanie pozostałej części farbami akrylowymi, malowanie ścian metodą natryskową wielokolorowa powłoka dekoracyjna do wnętrz na bazie żywić akrylowych w korytarzach , ułożenie wykładziny przemysłowej homogenicznych w salach pacjentów, ułożenie posadzki z płytek ceramicznych w pozostałych pomieszczeniach, wykonanie kasetonowych sufitów podwieszanych w korytarzach Remont instalacji sanitarnych: demontaż starych instalacji i urządzeń, wykonanie nowych bruzd i przebić pod instalacje sanitarne, montaż rurociągów instalacji wodnych z rur PE i PP, montaż kanalizacji sanitarnej z rur PCV, montaż urządzeń sanitarnych Remont instalacji elektrycznych: wykonanie nowych instalacji oświetleniowych i gniazd wtykowych, wykonanie nowej instalacji przywoławczej, wykonanie nowej instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, wykonanie nowej instalacji telewizyjnej . W ramach ww instalacji należy : odłączyć zasilanie istniejących instalacji, wykuć bruzd pod nowe instalacje w pokojach, zamontować nowe drabinki, szyny instalacji natynkowych w korytarzach nad przewidywanym sufitem podwieszanym, ułożenie nowych podtynkowych instalacji wewnętrznych w salach pacjentów, łazienkach, pomieszczeniach obsługi i pomocniczych , montaż na całej długości ścian w salach pacjentów listwy instalacji zintegrowanych , montaż osprzętu elektrycznego UWAGA: Wykonawca zabezpieczy miejsce pracy w sposób nie kolidujący z pracą szpitala i zapewni całkowite bezpieczeństwo pracownikom i pacjentom. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad sanitarno-higienicznych, tzn. do niwelowania oznak brudu i utrzymywania czystości w miejscu wykonywania przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis zakresu prac niezbędnych dla realizacji przedmiotu zamówienia, a także technologia wykonania robót zostały określone w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót załączonych do SIWZ. Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy do obliczenia ceny, która powinna uwzględnić ewentualne rozbieżności w ilości robót pomiędzy przedmiarem, a dokumentacją projektową, opisem przedmiotu zamówienia i specyfikacjami technicznymi. Koszt wykonania robót, których ilość została zaniżona w przedmiarze lub zostały w nim pominięte, a występują w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i opisie przedmiotu zamówienia stanowi ryzyko wykonawcy i będzie uznany za ujęty w cenie ryczałtowej oferty i tym samym w wynagrodzeniu umownym. W razie stwierdzenia, podczas wykonywania robót, konieczności wykonania robót nie ujętych w przedmiarze robót, dokumentacji projektowej, opisie przedmiotu zamówienia oraz specyfikacji technicznej, a niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia, zostanie udzielone wykonawcy zamówienie dodatkowe w trybie art. 67.1.5 ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia. Przed przystąpieniem do ich wykonania Wykonawca przedstawi do sprawdzenia kosztorys na podstawie wcześniej uzgodnionej technologii wykonania WIZJA LOKALOWA Każdy z Wykonawców ma możliwość przeprowadzenia wizji lokalowej w celu zapoznania się z obiektem , którego dotyczy przedmiot zamówienia. Termin wizji lokalowej ustala się na 19.10.2015r na godz. 10:00. Zbiórka zainteresowanych Wykonawców w Szpitalu w Nowym Dworze Gdańskim – sekretariat o godz. 09:50 Zainteresowany Wykonawca zobowiązany jest do dnia 19.10.2015r do godz. 09:30 przesłać faksem na numer 55 64 60 325 lub złożyć osobiście w pok. Nr 10 wykaz osób ( imię i nazwisko) upoważnionych do wzięcia udziału w wizji lokalowej. Przedmiot zamówienia musi być realizowany zgodnie z wymogami: Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz.U Nr 89, poz. 414 z późn. zm.) Rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. z późn. zm.).

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.13.00-1, 45.41.00.00-4, 45.21.51.40-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadaniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • za spełnienie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności zamawiający uzna złożenie oświadczenia
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenieOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • wykaz, że w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał prawidłowo co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na remoncie działającego oddziału szpitalneg
 • III.3.3) Potencjał technicznyOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • za spełnienie warunku zamawiający uzna wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia, w szczególności kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i kierownika robót w zakresie instalacji elektrycznych, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, zgodnie zał. nr 6. Osoby te powinny wykazać aktualne uprawnienia budowlane oraz aktualne zaświadczenia o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada opłaconą polisę na kwotę nie mniejszą niż 300.000,00 zł, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.malbork.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 105/106 82-200 Malbork.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.10.2015 godzina 10:00, miejsce: Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 105/106 82-200 Malbork sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Numer alarmowy        55 646 02 00