Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z  o.o. w Malborku zaprasza do składania ofert  na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2015 za rok obrotowy kończący się w tym dniu, oraz zbadanie ksiąg rachunkowych na podstawie, których sprawozdanie to zostało wykonane. Badanie zostanie przeprowadzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 o rachunkowości ( Dz.U. z 2013r  poz. 330, 613 z 2014r, poz. 768, 1100, z 2015r poz.4), oraz normami zawodowymi wydanymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Końcowy wynik badania zostanie przedstawiony w formie opinii i uzasadniającego ją raport.

Ofertę  mogą złożyć oferenci legitymujący się wpisem na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

Termin realizacji zadania do dnia 15 kwietnia 2016r

Proponowany plan badania sprawozdania finansowego można uzyskać w siedzibie zamawiającego – pok. Nr 5-6 Administracja.

Oferta winna zawierać:

1.       Ofertę cenową

2.       aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,  wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3.       aktualne zaświadczenie o wpisie do Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

4.       wykaz osób przewidzianych do realizacji zadania oraz dokumenty stwierdzające uprawnienia tychże osób

5.       Wykaz podmiotów w których przeprowadzono badanie sprawozdań finansowych

 

Termin składania ofert 13.10.2015 godz. 10.00 sekretariat  PCZ Sp.  z o.o. Malbork

Termin otwarcia ofert 13.10.2015 godz. 10.15 sekretariat PCZ Sp.  z o.o. Malbork

Wyłonienie Firmy do realizacji zamówienia nastąpi na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej

W załączeniu Karta informacyjna

Numer alarmowy        55 646 02 00