Malbork: usługi w zakresie prania bielizny szpitalnej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. – Szpitale w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim, znak sprawy PCZ.ZP.26/14
Numer ogłoszenia: 408676 – 2014; data zamieszczenia: 12.12.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Armii Krajowej 105/106, 82-200 Malbork, woj. pomorskie, tel. 0-55 64 60 264, faks 0-55 64 60 235.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Inny: Podmiot leczniczy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:usługi w zakresie prania bielizny szpitalnej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. – Szpitale w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim, znak sprawy PCZ.ZP.26/14.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Szpitale w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim, usług pralniczych zgodnie z zasadami i przepisami sanitarnymi obowiązującymi w tym zakresie, z zastosowaniem dopuszczonych atestami PZH środków piorących i dezynfekujących wraz z transportem. Przedmiot zamówienia obejmuje usługę prania bielizny szpitalnej wraz z transportem według poniższych zasad: a) pranie bielizny szpitalnej połączonej z pełną dezynfekcją chemiczno – termiczną; b) maglowanie pościeli; c) prasowanie odzieży; d) foliowanie odzieży oraz transportowanie jej na wieszakach; e) wydanie zamawiającemu po wykonaniu usługi, posegregowanych i zapakowanych w worki foliowe poszczególnych asortymentów prania wraz z opisem asortymentowym (rodzaj + liczba). f) w skład prania wchodzą miedzy innymi: -bielizna łóżkowa (poszwy, poszewki, prześcieradła, podkłady), -ubrania pacjentów ZOL (podkoszulki, kalesony, koszule nocne, swetry, bluzki damskie – męskie, bluzy ocieplane (polar), spodnie; – ręczniki, ściereczki, firany, zasłony, mopy do sprzątania; – koce, pokrowce na materace, (wymaga się w ostatnim cyklu prania zastosowania środków zmiękczających i antystatycznych) – materace, materace gąbkowe, obrusy, kołdry, worki na bieliznę, fartuchy lekarskie; zwane w dalszej części bielizną. 4. Transport bielizny a) Transport bielizny czystej i brudnej musi odbywać się w sposób zgodny z zasadami reżimu sanitarnego, tak aby nie mogło dojść do skażenia bielizny czystej. b) Odbiór bielizny brudnej i dostarczenie bielizny czystej będzie odbywał się codziennie od poniedziałku do soboty (w godz. 7.30 – 14.00) – szpital w Malborku i od poniedziałku do piątku (w godz. 7.30 – 14.00) – szpital w Nowym Dworze Gdańskim. c) Miejscem odbioru brudnej bielizny i dostarczenia czystej bielizny jest: – magazyn bielizny w Szpitalu w Malborku, przy ul. Armii Krajowej 105/106, 82-200 Malbork i – magazyn bielizny w Szpitalu w Nowym Dworze Gdańskim, przy ul. Dworcowej 12, 82-100 Nowy Dwór Gdański. d) Wydawanie bielizny z magazynu pralni musi odbywać się w szczelnych opakowaniach ochronnych z podziałem na asortyment. e) Bielizna czysta musi być w pełni sucha (wysuszona), wymaglowana lub wyprasowana, złożona w kostkę i zapakowana asortymentowo w worki foliowe, i opisana np.: poszwy – sztuk x 5. Zamówienie obejmuje usługi w zakresie prania bielizny szpitalnej w ilości 158.812 kg (przez cały okres trwania umowy) co oznacza ok. 6.617 kg miesięcznie z następującym podziałem: Malbork ok. 4593 kg/m-c , Nowy Dwór Gdański ok. 2024 kg/m-c. 6. Usługi będą wykonywane w pomieszczeniach oraz przy użyciu maszyn i środków piorących wykonawcy; pralnia, w której wykonywane będą usługi winna posiadać zezwolenia właściwego organu sanitarno – epidemiologicznego na pranie bielizny szpitalnej oraz spełniać wymagania określone w przepisach ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. 7. Środki piorące i dezynfekcyjne używane do wykonania zamówienia muszą posiadać atest PZH, a także być ujęte w wykazie PZH Preparaty dezynfekcyjne do stosowania w zakładach opieki zdrowotnej. Dla preparatów biobójczych wymagane jest dodatkowo potwierdzenie zgłoszenia do rejestracji w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub dokument potwierdzający zarejestrowanie preparatu. 8. Odbiór bielizny do prania i dowóz bielizny czystej raz dziennie w dni robocze. Organizacja transportu, załadunku i rozładunku będzie gwarantowała nie krzyżowanie się dróg czystych i brudnych oraz będzie wykluczała kontakt czystej bielizny z brudną. 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: – kontroli procesu prania oraz prawidłowości funkcjonowania pralni zgodnie z umową, w tym kontroli dokumentów zakupu środków piorących i dezynfekcyjnych, – kontroli dokumentacji procesów prania, – wglądu do protokołu kontroli przeprowadzonych przez nadzór sanitarno – epidemiologiczny, – wglądu do aktualnych kart charakterystyki środków piorących i dezynfekcyjnych. 10. Usługi muszą być wykonywane z zachowaniem przepisów obowiązujących w ochronie zdrowia, a zwłaszcza z zachowaniem obowiązujących reżimów sanitarnych. Za wykonanie usług zgodnie z wymaganiami wykonawca ponosił będzie odpowiedzialność przed zamawiającym oraz przed uprawnionymi organami kontroli zewnętrznej. Pozostałe warunki: a) bielizna szpitalna będzie odbierana w rozliczeniu sztukowym i oddawana szpitalowi w tym samym systemie, natomiast rozliczenie finansowe usług prania bielizny następuje w przeliczeniu na kilogramy (szacunkowy wykaz wagowy asortymentu stanowi zał. Nr 6). Wykonawca każdorazowo po zakończeniu miesiąca rozliczeniowego przedstawi zestawienie branej bielizny zgodnie z ww. załącznikiem. b) pranie bielizny noworodkowej powinno odbywać się w oddzieleniu od pozostałej bielizny szpitalnej w wydzielonych pralnicach. c) wykonawca jest odpowiedzialny za gospodarkę odpadami powstałymi w wyniku realizowania przedmiotu zamówienia d) wykonawca ponosi koszty związane z: – praniem bielizny szpitalnej – transportem (w tym zabezpieczenie bielizny na czas transportu (worki, folia). – naprawą uszkodzonej bielizny – odkupieniem rzeczy zniszczonych czy też zgubionych przez Wykonawcę.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):98.31.12.00-8, 98.31.00.00-9, 98.31.10.00-6, 98.31.50.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • za spełnienie warunku zamawiający uzna złożenie zezwolenia właściwego organu sanitarno – epidemiologicznego na pranie bielizny szpitalnej
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • za spełnienie warunku zamawiający uzna wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych należycie dwóch usług w zakresie prania bielizny szpitalnej o wartości minimum 100.000,00 zł każda, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • za spełnienie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności zamawiający uzna złożenie oświadczenia oraz wykazu środków transportu, wykorzystywanych do realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi środkami. Wykonawca dołączy odpowiednie zaświadczenie, dopuszczające środki transportu do przewozu bielizny (odpowiednio brudnej i czystej), wydane przez służby sanitarno – epidemiologiczne
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • za spełnienie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności zamawiający uzna jeśli wykonawca wykaże, że posiada opłaconą polisę na kwotę nie mniejszą niż 50.000,00zł, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 80
 • 2 – Termin płatnoości – 20

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.malbork.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 105/106 82-200 Malbork.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:22.12.2014 godzina 10:00, miejsce: Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 105/106 82-200 Malbork SEKRETARIAT.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Numer alarmowy        55 646 02 00