Malbork: Opis badań radiologicznych w oparciu o teletransmisję dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. (szpitale w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim)
Numer ogłoszenia: 423248 – 2014; data zamieszczenia: 31.12.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Armii Krajowej 105/106, 82-200 Malbork, woj. pomorskie, tel. 0-55 64 60 264, faks 0-55 64 60 235.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.malbork.pl, www.pcz.net.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Podmiot leczniczy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opis badań radiologicznych w oparciu o teletransmisję dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. (szpitale w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: OPIS BADAŃ RADIOLOGICZNYCH W OPARCIU O TELETRANSMISJĘ POWSTAŁYCH PRZY UŻYCIU OKREŚLONYCH TECHNIK OBRAZOWANIA W podziale na dwa zadania Zadanie Nr 1 Tomografia komputerowa 16 rzędowa. Zadanie Nr 2 Klasyczna radiografia cyfrowa bez radiografii kontrastowej Wykonawca składa ofertę na całość zamówienia. TECHNIKI OBRAZOWANIA Ustala się w badaniach radiograficznych następujące techniki obrazowania: Tomografia komputerowa 16 rzędowa Klasyczna radiografia cyfrowa bez radiografii kontrastowej Obrazy radiograficzne tworzone będą u Zamawiającego przy użyciu aparatu tomograficznego SOMATOM EMOTION 16. Obrazy powstawać będą zgodnie z zasadami wykonywania tych obrazów przez przeszkolonych techników elektroradiologii zatrudnionych przez Zamawiającego. Wykonawca może przedstawić swoje zalecenia odnośnie procedur badań wykonywanych u Zamawiającego. Zamawiający zapozna się z tymi zaleceniami. Po wzajemnych konsultacjach zostanie ustalony i zatwierdzony protokół wykonywania poszczególnych rodzajów badań. Podczas tworzenia obrazów radiograficznych wchodzących w skład badania pracownicy Zamawiającego jak i pracownicy Wykonawcy mogą kontaktować się wzajemnie drogą telefoniczną lub elektroniczną, w celu doprecyzowania szczególnych wymagań związanych z konkretnymi problemami medycznymi powstałymi podczas badania, tak aby badanie uzyskało maksymalny efekt diagnostyczny konieczny do osiągnięcia. UWAGA W przypadku decyzji o podaniu środka cieniującego kontakt pomiędzy lekarzem Wykonawcy, a pracownikami Zamawiającego jest obowiązkowy. Obrazy powstałe podczas jednego badania, jednej okolicy anatomicznej opisu i jednocześnie stanowią jednostkę rozliczeniową pomiędzy stronami. Obrazy radiograficzne powstałe przy użyciu techniki tomografii komputerowej u zamawiającego będą przekazywane po ich wykonaniu drogą elektroniczną wg ustalonych protokołów Dicom 3.0 przesyłu danych elektronicznych. Opisy badania dokonane przez pracowników Wykonawcy będą przekazywane drogą elektroniczną do Zamawiającego wraz z autoryzacją. Autoryzacja badania musi być ściśle przypisana konkretnej osobie posiadającej państwowe uprawnienia do opisywania obrazów – specjalizacja z radiologii i diagnostyki obrazowej wraz z oznaczeniem numeru prawa wykonywania zawodu lekarza. Wykonawca zapewni możliwość konsultacji badań budzących wątpliwości diagnostyczne oraz przypadków szczególnie trudnych w ośrodku referencyjnym wyższego szczebla Obrazy radiograficzne tworzone będą u zamawiającego przy użyciu następującego aparatu radiograficznego: Carestream DRX – Evolution DX Szpital w Malborku Practix 160 CR Szpital w Malborku Siemens Multix Pro CR Szpital w Nowym Dworze Gdańskim Obrazy radiografii klasycznej powstawać będą zgodnie z procedurami wykonywania tych obrazów przez przeszkolonych techników elektroradiologii zatrudnionych przez Zamawiającego. Podczas tworzenia obrazów radiograficznych wchodzących w skład jednego badania pracownicy Zamawiającego jak i pracownicy Wykonawcy mogą kontaktować się wzajemnie drogą telefoniczną lub elektroniczną w celu doprecyzowania szczególnych wymagań związanych z konkretnymi problemami medycznymi powstałymi podczas badania, tak , aby badanie uzyskało maksymalny efekt diagnostyczny konieczny do osiągnięcia. UWAGA!!! w przypadku decyzji o podaniu środka cieniującego kontakt pomiędzy lekarzem Wykonawcy, a pracownikami Zamawiającego jest obowiązkowy. Obrazy powstałe podczas jednego badania jednej okolicy anatomicznej stanowią przedmiot opisu i jednocześnie stanowią jednostkę rozliczeniową pomiędzy stronami. Obrazy radiograficzne powstałe przy użyciu techniki klasycznej u Zamawiającego będą przekazywane po ich wykonaniu drogą elektroniczną wg ustalonych protokołów przesyłu danych elektronicznych. Opisy badania dokonane przez pracowników Wykonawcy będą przekazywane drogą elektroniczną do Zamawiającego wraz z autoryzacją. Autoryzacja badania musi być ściśle przypisana konkretnej osobie posiadającej państwowe uprawnienia do opisywania obrazów – specjalizacja z radiologii i diagnostyki obrazowej wraz z oznaczeniem numeru prawa wykonywania zawodu lekarza. Wykonawca zapewni możliwość konsultacji badań budzących wątpliwości diagnostyczne oraz przypadków szczególnie trudnych w ośrodku referencyjnym wyższego szczebla Zamawiający oświadcza, że jego pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu zdjęć radiograficznych posiadają wymagane prawem uprawnienia i umiejętności potwierdzone odpowiednimi zaświadczeniami. Obrazy powstałe przy pomocy radiografii klasycznej i tomografii komputerowej powstawać będą z zachowaniem należytej staranności zgodnie zasadami obowiązującymi w tym zakresie, a także z protokołami ustalonymi przez strony. Lista pracowników Zamawiającego wraz z kodami identyfikującymi zostanie przekazana przez Zamawiającego Wykonawcy i będzie aktualizowana w miarę zachodzących zmian. Wykonawca zapewnia zorganizowanie teletransmisji obrazów w oparciu o własne wyposażenie i oprogramowanie niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga by integracja oprogramowania Wykonawcy z oprogramowaniem Zamawiającego leżała po stronie Wykonawcy. Koszty integracji ponosi Wykonawca. TRYBY OPISÓW OBRAZÓW Ustala się dwa tryby opisów badań : Tryb pilny Tryb zwykły Wykonawca gwarantuje utrzymanie możliwości opisów badań przez całą dobę przez wszystkie dni roku. Wykonawca gwarantuje, że badania oznaczone przez Zamawiającego klauzulą PILNE opisywane będą w czasie nie dłuższym niż do 60 min Wykonawca gwarantuje, że badania wykonane w trybie ZWYKŁYMbędą w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od czasu zakończenia transmisji danych na serwer Wykonawcy. LEKARZE WYKONAWCY Wykonawca zapewnia, że opisy badań będą tworzone przez lekarzy posiadających; odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie . Poprzez odpowiednie kwalifikacje rozumie się posiadanie specjalizacji 2 stopień specjalizacji z radiodiagnostyki lub tytułu specjalisty z radiologii i diagnostyki obrazowej. Wykonawca oświadczy, że lekarze opisujący badania posiadają wystarczające doświadczenie do wykonywania opisów badań będących przedmiotem umowy. Zamawiający wymaga, aby lekarze Wykonawcy spełniali oba warunki łącznie. Wykonawca przedstawi listę lekarzy uprawnionych do opisywania badań jako załącznik do umowy . Lista ta będzie aktualizowana w przypadku zaistnienia zmian w grupie lekarzy opisujących. SKIEROWANIA ZLECENIA na badania Podstawą do wykonania opisu badania jest skierowanie podpisane i opieczętowane przez lekarza. Wzór skierowania na badanie TK stanowi załącznik nr 1 Wzór na badanie w radiografii klasycznej stanowi załącznik nr 2 Skierowanie zostanie przekazane Wykonawcy drogą elektroniczną przed transmisją obrazów. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji umowy może przedstawić swoje uwagi do przedstawionych wzorów skierowana na poszczególne rodzaje badań i wnieść o wprowadzenie poprawek. W przypadku niejasności, czy wątpliwości lub w sprawach szczególnej wagi klinicznej lekarz Wykonawcy ma prawo kontaktować się z lekarzem Zlecającego w sprawach dotyczących zleconego badania, a lekarz Zlecającego z lekarzem Wykonawcy. OPISY BADAŃ Badania będą opisywane z zachowaniem zasad wykonywania zawodu lekarza opisanych w ustawie o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. Lekarz opisujący nie będzie używał w treści opisu zwrotów obcojęzycznych i skrótów literowych. Każdy opis badania musi być autoryzowany podpisem lekarza uprawnionego. W przypadku wątpliwości po stronie Zamawiającego w sprawach opisu badania Zamawiający zastrzega sobie prawo do konsultacji telefonicznej/elektronicznej z lekarzem opisującym badanie. W przypadku istotnych zmian po konsultacji – aneks do opisu zostanie przesłany drogą elektroniczną bez dodatkowych opłat. W celu wzajemnych konsultacji strony ustalą numery telefonów, a także adresy e – mailowe – gdzie będzie następowała wzajemna komunikacja. Opis badania zawierać musi co najmniej następujące elementy: Nazwę Wykonawcy opisu Datę i godzinę sporządzenia opisu Nazwisko i imię pacjenta oraz jego PESEL Dane kliniczne ze skierowania OBSŁUGA ŁĄCZA I SPRZĘTU DO WZAJEMNEJ KOMUNIKACJI Wykonawca przeszkoli wskazanych przez Zamawiającego pracowników przeznaczonych do przesyłania obrazów i odbioru opisów badań . KONTROLA Wykonawca podda się kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia w niezbędnym zakresie wynikającym z zawartych umów o wykonywanie świadczeń przez Zamawiającego Zamawiający oświadcza, że wykonuje świadczenia medyczne w zakresie ASDK i SZP. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli wykonawcy w zakresie działań będących przedmiotem umowy. DOKUMENTACJA MEDYCZNA I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Zamawiający oświadcza, że prowadzi i przechowuje oraz udostępnia dokumentację medyczną zgodnie z obowiązującym w tym zakresie przepisami, a w szczególności ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeń z nich wynikających. Wykonawca nie może udostępniać, ani posługiwać się dokumentacją medyczną tworzoną na rzecz Zamawiającego do jakichkolwiek celów bez wyrażenia zgody przez Zamawiającego. Wykonawca oświadcza, że będzie przechowywał tworzoną na zlecenie Zamawiającego dokumentację medyczną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj. ustawą o lecznictwie z aktami wykonawczymi w tym zakresie, a zwłaszcza ustawy o ochronie danych osobowych. Wykonawca zobowiązany jest do wdrożenia systemu przekazywania danych oraz przeszkolenia personelu nie później niż do dnia 19.01.2015 SZACUNKOWE LICZBY OPISÓW BADAŃ ROCZNIE Zadanie Nr 1 Badania radiografii klasycznej wykonywane w trybie zwykłym ok11.500 Badania radiografii klasycznej wykonane w trybie pilnym ok 3.300 Zadanie Nr 2 Badanie TK wykonywane w trybie zwykłym ok1500 Badanie TK wykonywane w trybie pilnym ok1750.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.15.00.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.02.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: zamawiający nie wymaga wpłaty wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadaniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Za spełnienie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności zamawiający uzna złożenie oświadczenia
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenieOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Za spełnienie warunku posiadania niezbędnego doświadczenia zamawiający uzna wykonanie w okresie 3 ostatnich lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), przed dniem wszczęcia postępowania co najmniej dwóch usług odpowiadających przedmiotowi niniejszego zamówienia,
 • III.3.3) Potencjał technicznyOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Za spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia zamawiający uzna złożenie oświadczenia
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówieniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • za spełnienie warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający uzna przedstawienie wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności dokumenty potwierdzające kwalifikacje osób uprawnionych do wykonywania badań radiologicznych zgodnie z wymaganiami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • zapewniającej wykonanie zamówienia Zamawiający uzna wykazanie przez Wykonawcę posiadaniem opłaconej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej od skutków prowadzonej działalności diagnostycznej, w zakresie opisów radiografii uzyskiwanej metodą tomografii komputerowej 16 rzędowej i metodą radiologii klasycznej przy udziale aparatury cyfrowej lub ucyfrowionej. Wysokość sumy gwarancyjnej polisy na jedno i wszystkie zdarzenia wynosi nie mniej niż 200 000 zł. Polisa musi być zawarta na okres pokrywający okres trwania umowy, a w przypadku gdy jej ważność jest krótsza, Wykonawca oświadczy, że dostarczy nową polisę zawartą na określoną w umowie sumę gwarancyjną na okres pokrywający pozostały okres trwania umowy, nie później niż na 7 dni przed zakończeniem obowiązywania starej polisy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 80
 • 2 – czas opisu badania – 20

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

zgodnie z zapisami w projekcie umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.malbork.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. , u. Armii Krajowej 105/106, 82-200 Malbork.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.01.2015 godzina 10:00, miejsce: Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. , u. Armii Krajowej 105/106, 82-200 Malbork sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Numer alarmowy        55 646 02 00