Malbork: dostawa wyrobów medycznych do operacji ortopedycznych i zabiegów rekonstrukcyjnych w zakresie chirurgii onkologicznej, znak sprawy: PCZ.ZP.1/14
Numer ogłoszenia: 22622 – 2014; data zamieszczenia: 20.01.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Armii Krajowej 105/106, 82-200 Malbork, woj. pomorskie, tel. 0-55 64 60 264, faks 0-55 64 60 235.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:www.szpital.malbork.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Inny: Podmiot leczniczy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:dostawa wyrobów medycznych do operacji ortopedycznych i zabiegów rekonstrukcyjnych w zakresie chirurgii onkologicznej, znak sprawy: PCZ.ZP.1/14.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów medycznych do operacji ortopedycznych i zabiegów rekonstrukcyjnych w zakresie chirurgii onkologicznej, w podziale na następujące pakiety: Pakiet 1. Stalowe wyroby medyczne do operacji ortopedycznych : wkręty, płytki, druty itp. Pakiet 2. Wyroby medyczne: Płytki ze stabilizacją kątową (wraz z użyczeniem instrumentarium do ich zastosowania na podstawie podpisanego protokołu zdawczo-odbiorczego) Pakiet 3. Wyroby medyczne do zabiegów artroskopowych I Pakiet 4. Dreny do wytwarzania płaszcza wodnego stawu przez pompę artroskopową Pakiet 5. Wyroby medyczne do zabiegów artroskopowych II Pakiet 6. Wyroby medyczne do naprawy chrząstki stawowej Pakiet 7. Wyroby medyczne używane do operacji piersi. Specyfikację asortymentowo-ilościową określa załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający wymaga utworzenia zasobu wyrobów medycznych w swojej siedzibie (tzw. minibank) na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, z którego zamawiający będzie pobierał poszczególne wyroby medyczne, będące przedmiotem fakturowania i zapłaty (zawartość mini banku zgodnie z załącznikiem do SIWZ). Zużycie wyrobów będzie zgłaszane wykonawcy w terminie nie późniejszym niż 48 godz. od zużycia, w celu obciążenia Zamawiającego fakturą. Wykonawca będzie zobowiązany do uzupełniania zasobu minibanku o zużyte przedmioty. Wykonawca zobowiązany będzie w cenie oferty użyczyć Zamawiającemu, w terminie 48 godz. licząc od dnia złożenia zamówienia, niezbędne i kompletne instrumentarium niezbędne do przeprowadzenia zabiegu. W czasie trwania umowy Wykonawca zapewni pełen serwis używanych sprzętów, a w przypadku konieczności naprawy wymagającej zabrania sprzętu Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia sprzętu zastępczego. Przedmiot zamówienia musi posiadać certyfikat CE Notyfikowanej Jednostki Certyfikującej lub Deklarację Zgodności wystawioną przez Producenta lub dokumenty równoważne. Dokumenty te należy widocznie oznaczyć numerem pakietu i pozycji, którego dotyczą i dołączyć do oferty. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia spełniał wymagania Ustawy o wyrobach medycznych z dn. 20 maja 2010 r. i był zarejestrowany jako wyrób medyczny..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):33.16.20.00-3, 33.14.17.70-8, 33.18.32.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:tak, liczba części: 7.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • za spełnienie warunku zamawiający uzna złożenie oświadczenia
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • za spełnienie warunku Zamawiający uzna wykazanie 2 wykonanych, lub wykonywanych dostaw (do jednostek medycznych) wyrobów medycznych do operacji ortopedycznych i zabiegów rekonstrukcyjnych o charakterze odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem jej wartości, daty wykonania i odbiorców, wraz załączonym dokumentem, że ta dostawa została wykonana lub jest wykonywana należycie (referencje)
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • za spełnienie warunku zamawiający uzna złożenie oświadczenia
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • za spełnienie warunku zamawiający uzna złożenie oświadczenia
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • za spełnienie warunku Zamawiający uzna, jeżeli Wykonawca wykaże aktualną polisę wraz z potwierdzeniem jej opłacenia, na kwotę nie mniejszą niż 200.000,00 zł, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) Zgłoszenie/powiadomienie Prezesa Urzędu o wprowadzeniu do obrotu i do używania oferowanego wyrobu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz.U. z 2010 nr 107 poz. 679), b) deklarację zgodności potwierdzającą, że wyrób jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi, certyfikat CE jednostki notyfikowanej potwierdzającej przeprowadzenie procedury oceny zgodności wyroby z wymaganiami zasadniczymi; c) Katalogi, ulotki i foldery oferowanego przedmiotu, potwierdzające spełnienie warunków zawartych w SIWZ, w języku polskim.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.malbork.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 105/106, 82-200 Malbork.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:29.01.2014 godzina 10:00, miejsce: Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 105/106, 82-200 Malbork SEKRETARIAT.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr:1 NAZWA: Pakiet nr 1.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Stalowe wyroby medyczne do operacji ortopedycznych : wkręty, płytki, druty itp..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):33.14.17.70-3, 33.18.32.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:2 NAZWA: Pakiet nr 2.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Wyroby medyczne: Płytki ze stabilizacją kątową (wraz z użyczeniem instrumentarium do ich zastosowania na podstawie podpisanego protokołu zdawczo-odbiorczego).
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):33.18.32.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:3 NAZWA: Pakiet nr 3.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Wyroby medyczne do zabiegów artroskopowych I.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):33.18.32.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:4 NAZWA: Pakiet nr 4.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Dreny do wytwarzania płaszcza wodnego stawu przez pompę artroskopową.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):33.16.20.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:5 NAZWA: Pakiet nr 5.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Wyroby medyczne do zabiegów artroskopowych II.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):33.14.17.70-8, 33.18.32.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:6 NAZWA: Pakiet nr 6.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Wyroby medyczne do naprawy chrząstki stawowej.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):33.14.17.70-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:7 NAZWA: Pakiet nr 7.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Wyroby medyczne używane do operacji piersi.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):33.18.41.00-4, 33.14.17.70-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Numer alarmowy        55 646 02 00