Malbork: Termomodernizacja budynków Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.,
Numer ogłoszenia: 182142 – 2012; data zamieszczenia: 31.05.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Armii Krajowej 105/106, 82-200 Malbork, woj. pomorskie, tel. 0-55 64 60 264, faks 0-55 64 60 235.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:www.szpital.malbork.pl, www.pcz.net.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Inny: Podmiot leczniczy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Termomodernizacja budynków Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o., znak sprawy PCZ.ZP.13/15.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:1. Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji, modernizacji oświetlenia oraz montaż kolektorów słonecznych w obiektach budowlanych Powiatowego Centrum Zdrowia w Malborku, przy ulicy Armii Krajowej 105/106 w Malborku, dz. nr 17/4 zgodnie z SIWZ, z Programem Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) stanowiącym załącznik nr 1, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, polskimi normami i Prawem Budowlanym Zakres zadania : a). Wykonanie kompletnych dokumentacji projektowych w stadium wykonawczym, zawierających ocenę stanu technicznego wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, opinii i pozwoleń w tym decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia b). Wykonanie termomodernizacji i niezbędnych robót remontowo-budowlanych na podstawie opracowanych projektów, oraz projektów dostarczonych przez Zamawiającego obejmujących niżej wymienione roboty budowlane i instalacyjne: – Docieplenie i izolacje przegród budowlanych – Modernizacja i rozbudowa wentylacji mechanicznej – Modernizacja instalacji c.w.u. – Regulacja i modernizacja instalacji c.o. – Modernizacja oświetlenia i instalacji elektrycznych c).Opracowanie dokumentacji powykonawczej z wykonanej termomodernizacji i niezbędnych robót remontowo-budowlanych . 2. Wszędzie tam, gdzie w programie funkcjonalno – użytkowym zostało wskazane pochodzenie ( marka, znak towarowy, producent , dostawca ) materiałów, urządzeń lub wskazanie normy, o której mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnia uzyskanie parametrów nie gorszych od zawartych w niniejszej SIWZ. Wymagane jest złożenie stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia. Przedstawienie zamiennych propozycji materiałów i rozwiązań musi zostać zaakceptowane prze Zamawiającego. Złożone dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji technicznej, który sporządzi stosowna opinię, która będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o odrzuceniu oferty z powodu nierównoważności zaproponowanych zamienników. 3. Przy wykonywaniu robót należy uwzględnić, że wszystkie zastosowane materiały budowlane i instalacyjne, urządzenia i wyposażenie techniczne mają posiadać odpowiednie, wymagane prawem certyfikaty i atesty jakości i aprobaty dopuszczające do zastosowania w budownictwie, a szczególnie w obiektach służby zdrowia. 4. W skład przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 1 wchodzi: 1) wykonanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot (STWiO), zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202 poz. 2072,ze zm.), 2) uzyskanie wymaganych opinii, sprawdzeń, uzgodnień i zatwierdzeń dokumentacji projektowej wymaganych przepisami prawa, w tym uzgodnienia z zamawiającym , użytkownikiem, rzeczoznawcami p.poż. , sanit-hig., bhp, ochroną środowiska, i inne wymagane dla uzyskania pozwolenia na budowę, odbioru robot oraz pozwolenia na użytkowanie, 3) zapewnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o którym mowa w Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006r. nr 156, poz. 1118, z poźn. zm.), 4) wykonanie robot budowlanych – wg. dokumentacji projektowej i STWiO oraz zgodnie z wytycznymi określonymi w programie funkcjonalno-użytkowym i audycie energetycznym 5) wykonanie dokumentacji powykonawczej, 6) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań, odbiorów, 7) opracowanie wymaganych instrukcji obsługi i eksploatacji, ze szkoleniem użytkownika, 8) sporządzenie w imieniu Zamawiającego wniosku w sprawie zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia lub pozwolenia na budowę oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, 9) sporządzenie w imieniu Zamawiającego zawiadomienia o zakończeniu budowy i uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz innych pozwoleń wymaganych przepisami prawa. UWAGA Wykonawca będzie wykonywał roboty budowlane w czynnym obiekcie. Szpital na czas prowadzenia przez Wykonawcę robót budowlanych nie zostanie zamknięty i będzie funkcjonował w normalnym trybie. Wykonawca winien w związku z tym zabezpieczyć miejsce wykonywania robót w taki sposób, aby kurz i pył nie przedostawał się do sal chorych i na ciągi komunikacyjne Wszelkie prace powinny zostać wykonane zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 02.02.2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):71.22.00.00-6, 41.32.00.00-7, 09.33.11.00-9, 45.33.00.00-9, 45.11.12.00-0, 45.45.30.00-7, 45.30.00.00-0, 45.33.12.10-1, 45.30.00.00-0, 45.31.00.00-0, 45.31.10.00-0, 45.33.11.10-0, 45.33.11.00-7, 45.33.22.00-5, 45.22.30.00-6, 45.34.00.00-8, 45.45.30.00-7, 45.40.00.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 31.05.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie, przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości 70.000,00 zł ( siedemdziesiąt tysięcy złotych)

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        a) Z uwagi na to, iż obowiązujące przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności będących przedmiotem zamówienia warunek ten będzie spełniony przez każdego z wykonawców, który złoży oświadczenie zgodne z załącznikiem nr 3.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        b) Za spełnienie warunku posiadania niezbędnego doświadczenia zamawiający uzna jeżeli wykonawca udokumentuje: – w zakresie dokumentacji projektowo – kosztorysowej: – opracowanie w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej trzech dokumentacji projektowo – kosztorysowych porównywalnych pod względem zakresu i charakteru z przedmiotem zamówienia, dla którego ma być opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa. Za porównywalne zamówienie uważa się wykonanie dokumentacji we wszystkich niezbędnych branżach: budowlana, konstrukcyjna, elektryczna, sanitarna oraz na: modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej polegająca na dostawie i montażu kompletnych systemów solarnych opartych na płaskich kolektorach słonecznych z pomiarem energii, wykonanie projektów w zakresie technologii włączenia instalacji solarnej w istniejący układ z rozdziałem centralnym i węzłem cieplnym, o porównywalnych parametrach obejmujących prace instalacyjne, budowlane i elektryczne. – opracowanie w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na roboty polegające na budowie, przebudowie lub remoncie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wykonywanej w systemie higienicznym (blok operacyjny, OIOM, oddział AiIT, itp.). – w zakresie realizacji robót budowlanych: – wykonanie tj. zakończenie w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej trzech robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie lub remoncie budynku o wartości co najmniej 1,5 mln złotych brutto wykonywanych w systemie zaprojektuj i wybuduj. W tym jednej z nich polegającej na wykonaniu robót termomodernizacji w czynnym w czasie wykonywania robót szpitalu wielospecjalistycznym. – wykonanie tj. zakończenie w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty polegającej na budowie, przebudowie lub remoncie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji o wartości co najmniej 100 tys. złotych brutto wykonanej w systemie higienicznym (blok operacyjny, OIOM, oddział AiIT, itp.) w czynnym w czasie wykonywania robót szpitalu w wielospecjalistycznym.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        – w zakresie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dysponowanie projektantami posiadającymi uprawnienia bez ograniczeń w specjalnościach: architektonicznej, konstrukcyjno – budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych i sanitarnych w tym wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – w zakresie realizacji robót budowlanych – dysponowania osobą, która będzie pełnić funkcje kierownika budowy posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy. Dysponowania osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci i instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, kanalizacyjnych, instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        d) Za spełnienie warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Zamawiający uzna wykazanie przez Wykonawcę że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową o łącznej kwocie w wysokości co najmniej 2 mln zł, oraz opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na minimalną sumę ubezpieczenia odpowiedniej do wartości netto składanej oferty

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

·         Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         III.4.3.2)zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert – albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Harmonogram rzeczowo – finansowy zawierający wszystkie przewidywane koszty składające się na cenę oferty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia z podziałem na poszczególne etapy z uwzględnieniem terminów realizacji każdego z elementów

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana postanowień umowy może nastąpić w przypadku: · zmiany osób realizujących zadanie, których wykonawca wskazał w swojej ofercie, pod warunkiem że proponowane przez wykonawcę nowe osoby będą spełniały wymagania określone w siwz, · zmiany osób reprezentujących zamawiającego/wykonawcę w przypadku zmian organizacyjnych, lub wynikłych z przyczyn losowych; · zmiany podwykonawcy po uzyskaniu zgody (akceptacji) zamawiającego; · zmiany wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmiany obowiązującej stawki VAT · przesunięcie terminu płatności zgodnie z warunkami zawartymi w § 3 ust. 4 umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.malbork.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 105/106 82-200 Malbork.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:26.06.2012 godzina 10:00, miejsce: Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 105/106 82-200 Malbork sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Numer alarmowy        55 646 02 00