Malbork: Dostawa materiałów opatrunkowych – II przetarg
Numer ogłoszenia: 324951 – 2010; data zamieszczenia: 16.11.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Armii Krajowej 105/106, 82-200 Malbork, woj. pomorskie, tel. 0-55 64 60 264, faks 0-55 64 60 235.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.malbork.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów opatrunkowych – II przetarg.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów medycznych dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia w Malbork w podziale na 14 zadań Przedmiot zamówienia został podzielony na niżej podane zadania: Pakiet Nr 1 Gaza, kompresy, opaski elastyczne i inne Pakiet Nr 2 Lignina wata celulozowa Pakiet Nr 3 Opaski podtrzymujące i gipsowe i podkłady pod gips Pakiet Nr 4 Przylepcowy opatrunek jałowy Pakiet Nr 5 Przylepce różnego zastosowania Pakiet Nr 6 Opatrunki przylepne do mocowania kaniul Pakiet Nr 7 Plastry do zamykania ran Pakiet Nr 8 Opatrunki specjalne 1 Pakiet Nr 9 Opatrunki specjalne 2 Pakiet Nr 10 Opatrunki specjalne 3 Pakiet Nr 11 Opatrunki specjalne 4 Pakiet Nr 12 Opatrunki specjalne 5 Pakiet Nr 13 Opatrunki specjalne 6 Pakiet Nr 14 Siatkowe rękawy elastyczne do podtrzymywania opatrunków Wykonawca może złożyć ofertę na całość lub na poszczególne elementy zamówienia) U W A G A!!! D o pakietów nr 3,5,6 należy dołączyć próbki produktów w celu oceny jakości wyrobów w podanych niżej ilościach: Pakiet nr 3 – w pozycjach 4,5,6,7 – po 20 sztuk każdej pozycji Pakiet nr 5 – po 5 sztuk każdej pozycji Pakiet nr 6 – pozycje 1- 4 po 50 sztuk każdej pozycji, pozycja 5 – 3 sztuki.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 14.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Wykonawca złoży oświadczenie

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Wykonawca złoży oświadczenie

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Wykonawca złoży oświadczenie

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Wykonawca złoży oświadczenie

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Wykonawca złoży oświadczenie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

·         inne dokumenty

dokumenty wymagane ustawą z dnia 20 maja 2010r (Ustawa o wyrobach medycznych. Tekst ujednolicony. Poz. 679 Dz.U. nr 107 z 17.06.2010. Dziennik Ustaw z 2010 r)

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.malbork.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Armii Krajowej 105/106 82-200 Malbork pok. Nr 10.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.11.2010 godzina 10:00, miejsce: Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Armii Krajowej 105/106 82-200 Malbork sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet Nr.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Gaza, kompresy, opaski, elastyczne i inne.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet Nr 2.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Lignina – wata celulozowa.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakiet Nr 3.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opaski podtrzymujące gipsowe i podkłady pod gips.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·         4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1. Cena – 90
 • 2. funkcjonalność – 10

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Pakiet Nr 4.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przylepcowy opatrunek jałowy.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Pakiet nr 5.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przylepce różnego zastosowania.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·         4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1. Cena – 90
 • 2. Funkcjonalność – 10

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Pakiet Nr 6.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opatrunki przylepne do mocowania kaniul.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·         4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1. Cena – 90
 • 2. Funkcjonalność – 10

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Pakiet Nr 7.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Plastry do zamykania ran.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Pakiet Nr 8.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opatrunki Specjalne 1.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Pakiet Nr 9.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opatrunki Specjalne 2.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Pakiet Nr 10.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opatrunki Specjalne 3.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Pakiet Nr 11.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opatrunki Specjalne 4.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Pakiet Nr 12.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opatrunki Specjalne 5.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: Pakiet Nr 13.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opatrunki Specjalne 6.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.04-4.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: Pakiet Nr 14.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Siatkowe rękawy elastyczne do podtrzymywania opatrunków.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Numer alarmowy        55 646 02 00