Przedmiot zamówienia: dostawa leków

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Powiatowe centrum Zdrowia Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Armii Krajowej 105/106

82-200 Malbork
www.pcz.net.pl

m.waliszewska@pcz.net.pl

07:30 – 14:00

tel. 055 64 60 204 fax 055 64 60 235

2.       II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

2.

2.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 125 000  euro.

2.

2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 40 ust. 1, 3 oraz art. 39-46 Prawa zamówień publicznych.

2.Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

2.1)   Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Prawo zamówień publicznych.  (tekst jednolity Dz. U. z 2010, nr 113 poz. 759)

2.2)      Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. Nr 226, poz. 1817),

2.3)      Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych, ( Dz. U. z 2009r Nr 224, poz. 1796

4)Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2004r. Nr 53 poz. 533 z późniejszymi zmianami);

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia  jest dostawa leków w podziale na 20 pakietów , dla potrzeb szpitala w Malborku

Szczegółowy zakres dostaw zawiera załącznik Nr 1.

Leki będą dostarczane sukcesywnie na podstawie zamówień zamawiającego.

Miejscem dostarczenia leków jest magazyn apteki zamawiającego

Terminy dostaw zastrzega się na korzyść zamawiającego

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

33690000 –  produkty lecznicze

 


IV. CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Zadanie nr 1 – produkty lecznicze
zgodnie z załącznikiem Nr 1

Zadanie nr 2 – produkty lecznicze

zgodnie z załącznikiem nr 1

Zadanie nr 3 – produkty lecznicze

zgodnie z załącznikiem nr 1

Zadanie nr 4 – produkty lecznicze

zgodnie z załącznikiem nr 1

Zadanie nr 5 – produkty lecznicze

zgodnie z załącznikiem nr 1

Zadanie nr 6 – produkty lecznicze

zgodnie z załącznikiem nr 1

Zadanie nr 7– produkty lecznicze

zgodnie z załącznikiem nr 1

Zadanie nr 8 – produkty lecznicze

zgodnie z załącznikiem nr 1

Zadanie nr 9 – produkty lecznicze

zgodnie z załącznikiem nr 1

Zadanie nr 10 – produkty lecznicze

zgodnie z załącznikiem nr 1

Zadanie nr 11– produkty lecznicze

zgodnie z załącznikiem nr 1

Zadanie nr 10 – produkty lecznicze

zgodnie z załącznikiem nr 1

Zadanie nr 11 – produkty lecznicze

zgodnie z załącznikiem nr 1

Zadanie nr 12 – produkty lecznicze

zgodnie z załącznikiem nr 1

Zadanie nr 13 – produkty lecznicze

zgodnie z załącznikiem nr 1

Zadanie nr 14– produkty lecznicze

zgodnie z załącznikiem nr 1

Zadanie nr 15 – produkty lecznicze

zgodnie z załącznikiem nr 1

Zadanie nr 16 – produkty lecznicze

zgodnie z załącznikiem nr 1

Zadanie nr 17 – produkty lecznicze

zgodnie z załącznikiem nr 1

Zadanie nr 18– produkty lecznicze

zgodnie z załącznikiem nr 1

Zadanie nr 19– produkty lecznicze

zgodnie z załącznikiem nr 1

Zadanie nr 20 – produkty lecznicze

zgodnie z załącznikiem nr 1

Wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub kilka zadań

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zadania od 1 do 20

12 miesięcy od dnia podpisania umowy

VII.  Oferty należy składać w:

siedzibie zamawiającego

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Armii Krajowej 105/106

82-200 Malbork

do dnia 12.01.2011. do godz. 10:00

Numer alarmowy        55 646 02 00