POSTĘPOWANIE  O  UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA

PUBLICZNEGO  W  TRYBIE  PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO

O  WARTOŚCI  SZACUNKOWEJ  PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY OKREŚLONE
W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.11 UST.8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

I. ZAMAWIAJĄCY                  

 

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Armii Krajowej 105/106

82-200 Malbork

www.pcz.net.pl

m.waliszewska@pcz.net.pl

07:30 – 14:00

tel. 055 64 60 204 fax 055 64 60 235

 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 125 000 Euro

 1. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 40 ust. 1, 3 oraz art. 39-46 Prawa zamówień publicznych.
 2. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
 3. 1)         Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Prawo zamówień publicznych.  (tekst jednolity Dz. U. z 2007 , nr 223, poz. 1655,  późn. zmianami, Dz. U. z 2009 r Nr 223, poz. 1778))
 4. 2)            Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. Nr 226, poz. 1817),
 5. 3)            Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych, ( Dz. U. z 2009r Nr 224, poz. 1796)

4)      Oferowana aparatura i sprzęt RTG spełniają wymogi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia ( z dnia 25.08.2005 r  Dz.U. 2005 nr 194 poz 1625  i z dnia 21.08.2006 Dz. U 2006 nr 180 poz 1325)

 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ( CPV 33111000-1, CPV 48329000-0)          

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż cyfrowej aparatury rentgenowskiej kostno – płucnej, systemu archiwizacji i dystrybucji obrazów (PACS) oraz systemu kontroli jakości. System PACS przystosowany do wymiany danych z Systemem Firmy ASSECO „HIPOKRATES” z płatnością rozłożoną na 60 równych miesięcznych rat. Zakres wymiany danych w  załączniku.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz parametry graniczne zawiera Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

 

 

 

Pozostałe wymagania Zamawiającego :

 

 1. Wykonawcy załączy stosowne materiały ( prospekty, foldery, zdjęcia, instrukcje obsługi, inne dokumenty w całości lub wyciągi z tych dokumentów),
 2. Wszystkie oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe i wyprodukowane w 2010  r.
 3. Dostarczony sprzęt musi być kompletny i po zainstalowaniu gotowy do pracy bez  żadnych

dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

 1. Wykonawca dostarczy sprzęt, zainstaluje go i przeszkoli personel wyznaczony przez

Zamawiającego do pracy na tym sprzęcie, oraz przeprowadzi szkolenie w zakresie kontroli systemu jakości ( tj  10. pracowników) oraz zapewni serwis   gwarancyjny i pogwarancyjny.

 1. W przypadku braku możliwości usunięcia awarii w ciągu 5 dni od dnia zgłoszenia,

Wykonawca dostarczy zastępcze podzespoły urządzenia na własny koszt ( w okresie gwarancyjnym).

 1. Bezpłatny serwis gwarancyjny.
 2. Okres gwarancji min 12 miesięcy.
 3. Aparatura musi posiadać aktualne świadectwo rejestracji ( deklaracja zgodności CE (przetłumaczona na język polski przez tłumacza przysięgłego) oraz zgłoszenie do Rejestru Wytwórców i Wyrobów Medycznych.
 4. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wszystkie wymagane świadectwa

dopuszczenia sprzętu do użytku w zakładach opieki zdrowotnej. Brak powyższej

dokumentacji spowoduje odrzucenie  oferty.

 1. Dostawa i montażprzedmiotu zamówienia odbędzie się na koszt i ryzyko Wykonawcy.
 2. Miejscem wykonania zamówienia jest siedziba Zamawiającego tj. : Powiatowe Centrum Zdrowia w Malborku, ul. Armii Krajowej 105/106, 82-200 Malbork

 

IV. OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający nie  dopuszcza do składania ofert częściowych.

 

V. OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

VI. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

Zamawiający nie  przewiduje  udzielenia zamówień uzupełniających.

 

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Dostawa sprzętu  w terminie 3 miesięcy , licząc od dnia podpisania    umowy.

 

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

 1. Wykonawca sporządza ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji.
 2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 3. Ofertę należy złożyć w formie druku „Formularz ofertowy” – załącznik nr 2 do specyfikacji. Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie cenę zamówienia netto i brutto ( z podatkiem V A T) oraz dla uznania ważności oferta musi zawierać wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. X niniejszej specyfikacji
 4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim czytelnym pismem. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy na zewnątrz, zgodnie z wypisem z rejestru potwierdzającego status prawny wykonawcy. W przypadku kiedy ofertę składa kilka podmiotów wspólnie, oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osoby uprawomocnione do reprezentowania każdego z podmiotów.
 5. Wykonawca składa ofertę w zapieczętowanej kopercie i opatrzonej napisem:

„Oferta -…………. ”

 1. Wszelkie dokumenty załączone w ofercie w postaci kserokopii muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę umocowaną do reprezentowania firmy na zewnątrz i opatrzone datą ich potwierdzenia.
 2. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 3. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione czytelnie, opatrzone datą i parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
 4. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o wykonanie zamówienia. W tym celu muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu.
 6. W przypadku sporządzenia i podpisania oferty na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo musi być załączone do oferty w postaci oryginału lub odpisu potwierdzonego za zgodność. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań
 7. Jeżeli oferta będzie zawierać informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji to informacje te winny być wydzielone w osobnym pakiecie do oferty. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym.
 8. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy w ofercie należy zaznaczyć, której części zamówienia to dotyczy.

 

 

 

IX. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA  OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW

1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia;
 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej;
 5. zaoferują  aparaturę i sprzęt RTG spełniający wymogi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia ( z dnia 25.08.2005 r  Dz.U. 2005 nr 194 poz 1625  i z dnia 21.08.2006 Dz. U 2006 nr 180 poz 1325
 6. wyrażają zgodę na wszystkie warunki określone w SIWZ.

 

 1. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych oświadczeń i dokumentów opisanych w Rozdziale IX SIWZ.

X. Wymagania dotyczące wadium

Wykonawca wnosi wadium: 22.500,00 zł

 

XI. Termin związania ofertą

 1. Wykonawca pozostanie związany ofertą przez okres 60 dni.
 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania

ofert.

 1. W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 3 dni przed upływem terminu

związania ofertą Zamawiający może zwrócić się do  Wykonawców o wyrażenie

zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż

60 dni.

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Oferty należy składać w:

siedzibie zamawiającego

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Armii Krajowej 105/106

82-200 Malbork

 

do dnia 2010-06-01 godz.11.00
Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.

 

2. Miejsce otwarcia ofert:

w siedzibie zamawiającego

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Armii Krajowej 105/106

82-200 Malbork

 

dnia 2010-06-01 godz. 11.30

 

 

XIII. OPIS KRYTERIÓW, ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT

          Kryterium :  cena –  waga 80 %

                              ocena jakości (parametrów technicznych) – waga 20 %                                  

Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących

kryteriów oceny ofert :

 

 1. cena  –  waga – 80 %   

sposób przyznania punktów w kryterium „cena” :

 

najniższa oferowana cena brutto

————————————————–  x 80

     cena badanej oferty brutto

 

maksymalna ilość punktów którą może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi 80,

 

b) ocena jakości  (parametry techniczne) –  waga – 20 % 

sposób przyznania punktów w kryterium „ocena jakości” :

 

ilość punktów uzyskanych w badanej ofercie

        ————————————————————  x 20

         największa ilość punktów uzyskanych pośród

                  wszystkich złożonych ofert

 

POUCZENIE O ŚRODKACH ODWOŁAWCZYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM W TOKU    POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

W postępowaniu o zamówienie publiczne zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych

wykonawcom  a także innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów w/w ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI „Środki ochrony prawnej” – ustawy Prawo zamówień publicznych.

Numer alarmowy        55 646 02 00