OGŁOSZENIE

POSTĘPOWANIA  O  UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA

PUBLICZNEGO  W  TRYBIE  PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO

O  WARTOŚCI  SZACUNKOWEJ  PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY OKREŚLONE
W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.11 UST.8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Armii Krajowej 105/106

82-200 Malbork

www.pcz.net.pl

m.waliszewska@pcz.net.pl

07:30 – 14:00

tel. 055 64 60 204 fax 055 64 60 235

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 125 000 Euro

 1. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 40 ust. 1, 3 oraz art. 39-46 Prawa zamówień publicznych.
 2. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
 3. 1)   Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Prawo zamówień publicznych.  (tekst jednolity Dz. U. z 2007 , nr 223, poz. 1655,  późn. zmianami, Dz. U. z 2009 r Nr 223, poz. 1778))
 4. 2)      Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. Nr 226, poz. 1817),
 5. 3)      Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych, ( Dz. U. z 2009r Nr 224, poz. 1796

4)      Oferowana aparatura i sprzęt RTG spełniają wymogi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia ( z dnia 25.08.2005 r  Dz.U. 2005 nr 194 poz 1625  i z dnia 21.08.2006 Dz. U 2006 nr 180 poz 1325)

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ( CPV 33111000-1, CPV 48329000-0)          

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż cyfrowej aparatury rentgenowskiej kostno – płucnej,z minimum jednym detektorem bezprzewodowym przenośnym, oraz ucyfrowienie aparatu rentgenowskiego PRACTIX 160 (jezdny) firmy PHILIPS, systemu archiwizacji i dystrybucji obrazów (PACS) oraz systemu kontroli jakości. System PACS przystosowany do wymiany danych z Systemem Firmy ASSECO „HIPOKRATES”. Płatność  rozłożona na 60 równych miesięcznych rat. Zakres wymiany danych w  załączniku.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz parametry graniczne zawiera Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

 

Pozostałe wymagania Zamawiającego :

 

 1. Wykonawcy załączy stosowne materiały ( prospekty, foldery, zdjęcia, instrukcje obsługi, inne dokumenty w całości lub wyciągi z tych dokumentów),
 2. Wszystkie oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe i wyprodukowane w 2010  r.
 3. Dostarczony sprzęt musi być kompletny i po zainstalowaniu gotowy do pracy bez  żadnych

dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

 1. Wykonawca dostarczy sprzęt, zainstaluje go i przeszkoli personel wyznaczony przez

Zamawiającego do pracy na tym sprzęcie, oraz przeprowadzi szkolenie w zakresie kontroli systemu jakości ( tj  10. pracowników) oraz zapewni serwis   gwarancyjny i pogwarancyjny.

 1. W przypadku braku możliwości usunięcia awarii w ciągu 5 dni od dnia zgłoszenia,

Wykonawca dostarczy zastępcze podzespoły urządzenia na własny koszt ( w okresie gwarancyjnym).

 1. Bezpłatny serwis gwarancyjny.
 2. Okres gwarancji min 12 miesięcy.
 3. Aparatura musi posiadać aktualne świadectwo rejestracji ( deklaracja zgodności CE (przetłumaczona na język polski przez tłumacza przysięgłego) oraz zgłoszenie do Rejestru Wytwórców i Wyrobów Medycznych.
 4. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wszystkie wymagane świadectwa

dopuszczenia sprzętu do użytku w zakładach opieki zdrowotnej. Brak powyższej

dokumentacji spowoduje odrzucenie  oferty.

 1. Dostawa i montażprzedmiotu zamówienia odbędzie się na koszt i ryzyko Wykonawcy.
 2. Miejscem wykonania zamówienia jest siedziba Zamawiającego tj. : Powiatowe Centrum Zdrowia w Malborku, ul. Armii Krajowej 105/106, 82-200 Malbork

 

IV. OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający nie  dopuszcza do składania ofert częściowych.

 

V. OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych. ( pkt E, F zał. Nr 1)

VI. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

Zamawiający nie  przewiduje  udzielenia zamówień uzupełniających.

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Dostawa sprzętu  w terminie 3 miesięcy , licząc od dnia podpisania    umowy

VIII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA  OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW

1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia;
 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej;
 5. zaoferują  aparaturę i sprzęt RTG spełniający wymogi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia ( z dnia 25.08.2005 r  Dz.U. 2005 nr 194 poz 1625  i z dnia 21.08.2006 Dz. U 2006 nr 180 poz 1325
 6. wyrażają zgodę na wszystkie warunki określone w SIWZ.

 

 1. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych oświadczeń i dokumentów opisanych w Rozdziale X SIWZ.

 

IX. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH  JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ  WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU  W POSTĘPOWANIU.

1) Oferta winna zawierać

 1. Wypełniony Formularz Oferty (załącznik nr 2 do SIWZ)
 2. Wypełniony Formularz Cenowy (załącznik nr 3 do SIWZ)
 3. Wypełnione zestawienia parametrów techniczno – eksploatacyjnych (załącznik nr 1

do SIWZ) wraz z oryginalną specyfikacją techniczno – eksploatacyjną wydaną przez

producenta sprzętu.

 

2) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o  udzielenie zamówienia , oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

 

 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru, Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej. W/w dokumenty muszą być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed  upływem terminu składania ofert.
 2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów

załączonych przez oferenta,

 1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy pzp oraz oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 pzp. (załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy )
 2. Aktualne zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające,

że Wykonawca nie zalega z uiszczeniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 1. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z

uiszczaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiąceprzed upływem terminu składania ofert.

 1. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1  pkt 4 – 8 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu

składania ofert. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w  art. 24 ust. 1 pkt 9, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

 1. Informację banku, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową  wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
 2. wykaz wykonanych dostaw w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, w tym przynajmniej 1 umowę na dostawę sprzętu RTG o wartości nie mniejszej niż 50 % wartości złożonej oferty ogółem (w jednej umowie)i potwierdzą, iż umowa ta została wykonana należycie. Jeżeli okres działalności jest krótszy – wykonawca musi wykazać się co najmniej 1 umową o zakresie i o wartości j.w. w okresie prowadzonej działalności,

 

3) w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, oferta winna zawierać

 

 1. Dokumenty potwierdzające jakość wyrobów ( atesty, certyfikaty, itp. ).
 2. Właściwe świadectwa rejestracji i dopuszczenia do użytku w służbie zdrowia w Polsce.
 3. Oryginalny katalog ( lub firmowe materiały informacyjne z parametrami technicznymi

przedmiotu zamówienia ) umożliwiający weryfikację zgodności oferowanych produktów

z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ.

 

Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów lub kserokopii.

Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być poświadczone za zgodność

     z oryginałem przez Wykonawcę.

 

3. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej

– Oferta winna zawierać dokumenty   dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie

Dokumenty, o których mowa wyżej, są składane w formie oryginału, odpisu, wypisu lub kopii, przetłumaczonych na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę ( przez wykonawcę należy rozumieć osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy na zewnątrz ).

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów, lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie    ( np. nie poświadczone przez wykonawcę za zgodność z oryginałem odpisy lub kopie ) spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania.

 

X. Wymagania dotyczące wadium

Wykonawca wnosi wadium: 22.500,00 zł

 

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Oferty należy składać w:

siedzibie zamawiającego

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Armii Krajowej 105/106

82-200 Malbork

do dnia 17.08.2010r do godz. 11:00

Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.

 

2. Miejsce otwarcia ofert:

w siedzibie zamawiającego

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Armii Krajowej 105/106

82-200 Malbork

dnia 17.08.2010r  o godz. 11:30

XII. OPIS KRYTERIÓW, ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT

 

      Kryterium :  cena –  waga 85 %

                              Ocena jakości (parametrów technicznych) – waga 15 %                                  

 

 

XIII. POUCZENIE O ŚRODKACH ODWOŁAWCZYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM W TOKU

       POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

W postępowaniu o zamówienie publiczne zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych

wykonawcom  a także innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów w/w ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI „Środki ochrony prawnej” – ustawy Prawo zamówień publicznych.

Numer alarmowy        55 646 02 00