OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA STANOWISKO PIELĘGNIARKI ODCINKOWEJ ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII
I INTENSYWNEJ TERAPII SZPITALA W MALBORKU

NR POSTĘPOWANIA: 76/2020

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku  na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2190) zaprasza pielęgniarki do zgłaszana ofert na stanowisko pielęgniarki odcinkowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii szpitala w Malborku, spełniających następujące wymagania formalne:

  1. Pielęgniarka posiadająca czynne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki,
  2. Pielęgniarka posiadająca zarejestrowaną indywidualną praktykę pielęgniarską umożliwiającą wykonywanie świadczeń zdrowotnych na rzecz Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku,
  3. Osoba niekarana za przestępstwa umyślne, skarbowe , zawodowe
  4. Pielęgniarka posiadająca aktualną polisę ubezpieczeniową  od odpowiedzialności  cywilnej pielęgniarki wykonującej zawód na terenie RP.
  5. Pielęgniarka posiadająca aktualne zaświadczenie o ukończonym szkoleniu BHP.
  6. Doświadczenie zawodowe – ciągłość udzielania świadczeń zdrowotnych okresie ostatnich 3 lat: na oddziale AiIT
  7. Kurs kwalifikacyjny z pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii
  8. Pielęgniarka posiadająca orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu i do zatrudnienia w polu jonizującym wydanym przez lekarza posiadającego wymagane  przez przepisy prawa pracy kwalifikacje.

 

Umowy na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne będą zawierane: od dnia 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

 

Oferty (wypełniony załącznik nr 1 do SWKO) należy składać w sekretariacie szpitala w Malborku

(ul. Słowackiego 75 (I piętro), 82-200 Malbork) w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem:
„Konkurs ofert 76/2020 – Pielęgniarka odcinkowa AiIT”

do dnia 18.12.2020r. do godz. 12°°

 

Szczegółowe warunki konkursu są dostępne w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (ul. Słowackiego 75 (I piętro), e-mail: j.ryzop@pcz.net.pl).

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (www.pcz.net.pl).

Udzielający zamówienia ma prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w poszczególnych zakresach, w każdym czasie lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert lub terminu otwarcia ofert albo terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podawania przyczyny.

 

Załączniki

Numer alarmowy        55 646 02 00