OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA STANOWISKO POŁOŻNEJ ODDZIAŁU POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEGO SZPITALA W MALBORKU

NR POSTĘPOWANIA: 77/2020

 

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku  na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2190) zaprasza położne do zgłaszana ofert na stanowisko położnej Oddziału położniczo-ginekologicznego szpitala w Malborku, spełniających następujące wymagania formalne:

  1. Położna posiadająca czynne prawo wykonywania zawodu położnej
  2. Zarejestrowana indywidualna praktyka położnicza umożliwiająca przyjęcie zamówienia na wykonywanie świadczeń na rzecz Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku
  3. Osoba niekarana za przestępstwa umyślne, skarbowe , zawodowe.
  4. Posiadanie aktualnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej pielęgniarki wykonującej zawód na terenie RP .
  5. Posiadanie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu,
  6. Posiadanie aktualnego zaświadczenia o ukończonym szkoleniu BHP.
  7. Wykonywanie zawodu w ostatnich 2 latach w warunkach oddziału położniczo-ginekologicznym lub noworodkowym.

 

Umowy na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne będą zawierane: od dnia 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

 

Oferty (wypełniony załącznik nr 1 do SWKO) należy składać w sekretariacie szpitala w Malborku

(ul. Słowackiego 75 (I piętro), 82-200 Malbork) w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem:
„Konkurs ofert 77/2020 – położna Oddziału położniczo-ginekologicznego”

do dnia 18.12.2020r. do godz. 12°°

Szczegółowe warunki konkursu są dostępne w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (ul. Słowackiego 75 (I piętro), e-mail: j.ryzop@pcz.net.pl).

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (www.pcz.net.pl).

Udzielający zamówienia ma prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w poszczególnych zakresach, w każdym czasie lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert lub terminu otwarcia ofert albo terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podawania przyczyny.

 

Załączniki

Numer alarmowy        55 646 02 00