OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE ORTOPEDII
I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU W POWIATOWYM CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. W MALBORKU
NR POSTĘPOWANIA 24/2024

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej zaprasza lekarzy wpisanych do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich i prowadzących zarejestrowaną działalność gospodarczą do zgłaszana ofert na stanowisko lekarza Poradni ortopedyczno-urazowej w Malborku i Oddziału chirurgii ogólnej (świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu) , spełniających następujące wymagania formalne:

Wymagania podstawowe:
1. Lekarz posiadający czynne prawo wykonywania zawodu zarejestrowany w OIL,
2. Specjalizacja – dyplom uzyskania tytułu specjalisty w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
3. Doświadczenie zawodowe – nie mniejsze niż 5 lat jako specjalista ortopedii,
4. Zarejestrowana indywidualna praktyka lekarska umożliwiająca podpisanie umowy kontraktu z PCZ Sp. z o.o.
w Malborku (stacjonarna, wykonywana w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego).
5. Osoba nie karana za przestępstwa umyślne, zawodowe, skarbowe.
6. Osoba posiadająca aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej lekarza wykonującego zawód lekarza na terenie RP w zakresie prowadzonej działalności.
7. Osoba posiadająca aktualne zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku lekarza w tym pracy w polu elektromagnetycznym.
8. Osoba posiadająca aktualne zaświadczenie o ukończonym okresowym szkoleniu BHP.

Umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych będą zawierane na czas określony: od dnia 01.04.2024r. do dnia 31.03.2026r.

Oferty (wypełniony załącznik nr 1 do SWKO) należy składać w sekretariacie szpitala w Malborku
(ul. 500-lecia 23, 82-200 Malbork) w zamkniętych kopertach opatrzonych danymi Oferenta
(imię i nazwisko, adres, nr telefonu) oraz hasłem:

„Konkurs ofert 24/2024 – lekarz ORTOPEDA MK”

do dnia 18.03.2024r. do godz. 12°°

Szczegółowe warunki konkursu są dostępne w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (e-mail: j.ryzop@pcz.net.pl, tel. 55 646 03 25).
Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (www.pcz.net.pl).
Udzielający zamówienia ma prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w poszczególnych zakresach, w każdym czasie lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert lub terminu otwarcia ofert albo terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podawania przyczyny.

 

Załączniki

Numer alarmowy        55 646 02 00