OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA STANOWISKO

PIELĘGNIARKI ODCINKOWEJ IZBY PRZYJĘĆ SZPITALA W MALBORKU

NR POSTĘPOWANIA: 75/2020

 

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku  na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2190) zaprasza pielęgniarki do zgłaszana ofert na stanowisko pielęgniarki odcinkowej Izby Przyjęć szpitala w Malborku, spełniających następujące wymagania formalne:

  1. Pielęgniarka posiadająca czynne prawo wykonywania zawodu,
  2. Zarejestrowana indywidualna praktyka pielęgniarska umożliwiająca wykonywanie świadczeń zdrowotnych na rzecz Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku,
  3. Osoba niekarana za przestępstwa umyślne, skarbowe, zawodowe.
  4. Osoba posiadająca aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej pielęgniarki wykonującej zawód na terenie RP,
  5. Osoba posiadająca aktualne zaświadczenie (orzeczenie lekarskie) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku pielęgniarki,
  6. Osoba posiadająca aktualne zaświadczenie o ukończonym szkoleniu BHP.
  7. Pielęgniarka, która w okresie ostatnich 5 lat wykonywała zawód w warunkach oddziału zachowawczego np. pediatrycznego, internistycznego, kardiologicznego, psychiatrycznego, ZOL-u, IP itp. przez min. 24 miesiące.

 

Umowy na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne będą zawierane: od dnia 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

 

Oferty (wypełniony załącznik nr 1 do SWKO) należy składać w sekretariacie szpitala w Malborku

(ul. Słowackiego 75 (I piętro), 82-200 Malbork) w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem:

„Konkurs ofert 75/2020 – Pielęgniarka odcinkowa IP”

do dnia 17.12.2020r. do godz. 12°°

Szczegółowe warunki konkursu są dostępne w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (ul. Słowackiego 75 (I piętro), e-mail: j.ryzop@pcz.net.pl).

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (www.pcz.net.pl).

Udzielający zamówienia ma prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w poszczególnych zakresach, w każdym czasie lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert lub terminu otwarcia ofert albo terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podawania przyczyny.

 

Załączniki

Numer alarmowy        55 646 02 00