OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NA STANOWISKU: RATOWNIK MEDYCZNY – KIEROWCA W TRANSPORCIE MEDYCZNYM/SANITARNYM IZBY PRZYJĘĆ I POZ (PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ) POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. W MALBORKU

NR POSTĘPOWANIA 39/2020

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku  na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. 2018 poz. 2190) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (tj. Dz.U. 2018 poz. 1510 z późn. zm.) zaprasza ratowników medycznych -kierowców do zgłaszania ofert w ramach konkursu.

Udzielający zamówienia przewiduje przyjęcie:

ZADANIE 1 –  1 ratownika medycznego – kierowcę w celu zabezpieczenia ok. 170 godzin miesięcznie udzielania świadczeń zdrowotnych w dni robocze, soboty, niedziele i święta, w okresie od 01.06.2020r. do 30.04.2022r. w ramach:

1) transportu medycznego/sanitarnego Izby Przyjęć w Malborku – 75% ilości godzin

2) transportu medycznego/sanitarnego w ramach POZ – 25% ilości godzin

ZADANIE 2 – 1 ratownika medycznego – kierowcę w celu zabezpieczenia ok. 250 godzin miesięcznie udzielania świadczeń zdrowotnych w dni robocze, soboty, niedziele i święta, w okresie od 01.06.2020r. do 30.04.2022r. w ramach:

1) transportu medycznego/sanitarnego Izby Przyjęć w Malborku – 75% ilości godzin

2) transportu medycznego/sanitarnego w ramach POZ – 25% ilości godzin

Oferty należy składać w sekretariacie szpitala w Malborku w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem:

„Konkurs ofert 39/2020– Ratownik medyczny – kierowca IP/POZ Malbork”

 do dnia 20.05.2020r. do godz. 12:00

 

Szczegółowe warunki konkursu ofert są dostępne w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (administracja pok.10, e-mail: j.ryzop@pcz.net.pl).

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (www.pcz.net.pl).

Udzielający zamówienia ma prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w poszczególnych zakresach, w każdym czasie lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert lub terminu otwarcia ofert albo terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podawania przyczyny.

 

 

 

Załączniki

Numer alarmowy        55 646 02 00