OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ TECHNIKÓW ELEKTRORADIOLOGII

NR POSTĘPOWANIA 40/2020

 

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku  na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. 2018 poz. 2190) zaprasza techników elektroradiologii, do zgłaszana ofert spełniających następujące wymagania formalne:

 

  1. Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik elektroradiologii,
  2. Aktualny dokument potwierdzający ukończenie kursu Ochrona Radiologiczna Pacjenta (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej
  3. Zarejestrowana działalność gospodarcza,
  4. Osoba niekarana za przestępstwa umyślne, skarbowe, zawodowe,
  5. Posiadanie aktualnej polisy ubezpieczeniowej  od odpowiedzialności  cywilnej technika elektroradiologii,
  6. Zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku technik elektroradiologii (orzeczenie lekarskie).

 

 

Umowy na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne będą zawierane: od dnia 01.06.2020r. do 30.09.2022r.

Oferty należy składać w sekretariacie szpitala w Malborku w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem:

„Konkurs ofert 40/2020– technik elektroradiologii”

 do dnia 20.05.2020r. do godz. 12:00

 

Szczegółowe warunki konkursu ofert są dostępne w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (administracja pok.10, e-mail: j.ryzop@pcz.net.pl).

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (www.pcz.net.pl).

Udzielający zamówienia ma prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w poszczególnych zakresach, w każdym czasie lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert lub terminu otwarcia ofert albo terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podawania przyczyny.

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Numer alarmowy        55 646 02 00