OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W PORADNI NOCNEJ
I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W MALBORKU

NR POSTĘPOWANIA: 38/2020

 

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2190) zaprasza lekarzy wpisanych do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich, do zgłaszana ofert spełniających następujące wymagania formalne:

  1. Lekarz posiadający czynne prawo wykonywania zawodu, zarejestrowany w Okręgowej Izbie Lekarskiej,
  2. Lekarz posiadający zarejestrowaną indywidualną praktykę lekarską umożliwiającą podpisanie umowy kontraktu z Powiatowym Centrum Zdrowia Sp z o.o. w Malborku,
  3. Lekarz nie karany za przestępstwa umyślne, zawodowe, skarbowe – oświadczenie oferenta,
  4. Lekarz posiadający ważną aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej lekarza wykonującego zawód lekarza na terenie RP,
  5. Zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku lekarza.
  6. Podpisana umowa z ZUS na wydawanie zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy.

 

Umowy na udzielenie świadczeń zdrowotnych będą zawierane: od dnia 01.06.2020r. do 31.12.2021r.

 

Oferty należy składać w sekretariacie szpitala w Malborku w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem:

„Konkurs ofert 38/2020 – lekarz PORADNI NIŚOZ”

do dnia 20.05.2020r. do godz. 12:00

Szczegółowe warunki konkursu są dostępne  w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (administracja pok.10, e-mail: j.ryzop@pcz.net.pl).

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (www.pcz.net.pl).

Udzielający zamówienia ma prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w poszczególnych zakresach (jeśli dotyczy), w każdym czasie lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert lub terminu otwarcia ofert albo terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podawania przyczyny.

 

 

 

 

 

Załączniki

Numer alarmowy        55 646 02 00