OGŁOSZENIE O KONKURSIE  OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ  ZDROWOTNYCH W RODZAJU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

NR POSTĘPOWANIA 27/2020

 

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku  na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2190) zaprasza lekarzy wpisanych do rejestru indywidualnych (specjalistycznych) praktyk lekarskich, do zgłaszana ofert spełniających następujące wymagania formalne:

 1. Lekarz spełniający wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 24 września 2013r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. 2013 poz.1248 z późn.zm.) i Ustawy z dn. 27 października 2017r. o podstawowej opiece zdrowotnej.
 2. Lekarz posiadający czynne prawo wykonywania zawodu, zarejestrowany w Okręgowej Izbie Lekarskiej,
 3. Lekarz posiadający zarejestrowaną indywidualną (specjalistyczną) praktykę lekarską umożliwiającą podpisanie umowy kontraktu z Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku
 4. Lekarz niekarany za przestępstwa umyślne, zawodowe, skarbowe,
 5. Lekarz posiadający ważną aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej lekarza wykonującego zawód lekarza na terenie RP,
 6. Lekarz posiadający zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku lekarza.
 7. Lekarz posiadający decyzję ZUS w sprawie upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy,
 8. Lekarz posiadający zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie BHP

 

Umowy na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne będą zawierane: od dnia 01.05.2020r. do 31.03.2022r.

 

Oferty należy składać w sekretariacie szpitala w Malborku w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem:

„Konkurs ofert 27/2020 – lekarz POZ NDG” do dnia 20.04.2020r. do godz. 12:00

 

Szczegółowe warunki konkursu są dostępne  w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (administracja pok.10, e-mail: j.ryzop@pcz.net.pl).

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (www.pcz.net.pl).

Udzielający zamówienia ma prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w poszczególnych zakresach, w każdym czasie lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert lub terminu otwarcia ofert albo terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podawania przyczyny.

 

Załączniki

 • pdf Ogłoszenie
  Data dodania: 9 kwietnia 2020 11:52 Rozmiar pliku: 541 KB Pobrania: 344
 • pdf Rozstrzygnięcie konkursu
  Data dodania: 24 kwietnia 2020 13:14 Rozmiar pliku: 184 KB Pobrania: 328

Numer alarmowy        55 646 02 00