OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA STANOWISKO LEKARZA ODDZIAŁU PEDIATRYCZNEGO

NR POSTĘPOWANIA 26/2020

 

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku  na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. 2018 poz. 2190) zaprasza lekarzy wpisanych do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich, do zgłaszana ofert na stanowisko lekarza oddziału pediatrycznego, spełniających następujące wymagania formalne:

 

 1. Lekarz posiadający czynne prawo wykonywania zawodu, zarejestrowany w Okręgowej Izbie Lekarskiej,
 2. Specjalizacja – dyplom uzyskania tytułu specjalisty w zakresie pediatrii,
 3. Zarejestrowana indywidualna praktyka lekarska umożliwiająca podpisanie  umowy kontraktu
  z Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku,
 4. Osoba niekarana za przestępstwa umyślne, zawodowe, skarbowe
 5. Osoba posiadającą ważną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej lekarza wykonującego zawód lekarza na terenie RP zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 6. Osoba posiadającą zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku lekarza (orzeczenie lekarskie).
 7. Osoba posiadająca  aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie BHP.

 

Umowy na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne będą zawierane: od dnia 01.05.2020r. do 30.04.2022r.

 

Oferty należy składać w sekretariacie szpitala w Malborku w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem:

„Konkurs ofert 26/2020– lekarz oddziału  pediatrycznego”

 do dnia 20.04.2020r. do godz. 12:00

 

Szczegółowe warunki konkursu są dostępne  w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (administracja pok.10).

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (www.pcz.net.pl).

Udzielający zamówienia ma prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w poszczególnych zakresach, w każdym czasie lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert lub terminu otwarcia ofert albo terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podawania przyczyny.

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

 • pdf OGŁOSZENIE
  Data dodania: 9 kwietnia 2020 11:42 Rozmiar pliku: 500 KB Pobrania: 355
 • pdf Rozstrzygnięcie konkursu
  Data dodania: 28 kwietnia 2020 12:08 Rozmiar pliku: 180 KB Pobrania: 413

Numer alarmowy        55 646 02 00