OGŁOSZENIE O KONKURSIE  OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W RAMACH ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. W MALBORKU, NR POSTĘPOWANIA 14/2020

 

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku  na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. 2018 poz. 2190) zaprasza lekarzy wpisanych do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich, do zgłaszana ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 

Udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie anestezjologii na oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii szpitala w Malborku – świadczenia zdrowotne w porze dziennej wraz z dyżurami medycznymi

 

Umowy na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne będą zawierane: od dnia 01.04.2020r. do 31.12.2021r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem:

„Konkurs ofert 14/2020– lekarz AiIT,

do dnia 18.03.2020r. do godz. 12:00”

 

Szczegółowe warunki konkursu są dostępne  w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (administracja pok.10, e-mail: j.ryzop@pcz.net.pl).

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (www.pcz.net.pl).

Udzielający zamówienia ma prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w poszczególnych zakresach, w każdym czasie lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert lub terminu otwarcia ofert albo terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podawania przyczyny.

 

 

 

 

 

Załączniki

Numer alarmowy        55 646 02 00