OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA STANOWISKO

LEKARZA SPECJALISTY W DZIEDZINIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII

NR POSTĘPOWANIA 22/2020

 

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku  na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2190) zaprasza lekarzy wpisanych do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich do składania ofert na stanowisko:

 

1) Pakiet nr 1 – Lekarza oddziału położniczo-ginekologicznego (praca w porze dziennej, dyżury) wraz z udzielaniem świadczeń w poradni położniczo-ginekologicznej w Malborku,

2) Pakiet nr 2 – Lekarza oddziału położniczo-ginekologicznego (praca w porze dziennej, dyżury)

 

Umowy na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne będą zawierane: od dnia 01.04.2020r. do 31.01.2021r.

 

Oferty należy składać w sekretariacie Powiatowego Centrum Zdrowia w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem:

„Konkurs ofert 22/2020– lekarz specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii,
Pakiet nr ….
(wpisać nr pakietu)”

do dnia 24.03.2020r. do godz. 12:00

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (www.pcz.net.pl).

Szczegółowe warunki konkursu są dostępne  w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
w Malborku (administracja, pok. nr 10), e-mail: j.ryzop@pcz.net.pl.

Udzielający zamówienia ma prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w poszczególnych zakresach, w każdym czasie lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert lub terminu otwarcia ofert albo terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podawania przyczyny.

 

 

 

Załączniki

Numer alarmowy        55 646 02 00