Malbork, dnia 04.06.2019r.

PCZ.ZO.2/18

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986) zaprasza do składania ofert cenowych nausługę serwisowania urządzeń wentylacji i klimatyzacji.

 

1.       Przedmiot zamówienia:

 

1.1               Przedmiotem zamówienia jest serwis urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz czyszczenia systemu kanałów wentylacyjnych i wymiany filtrów HEPA polegających na przeglądzie central wentylacyjnych i agregatów chłodniczych, wymianie filtrów central wentylacyjnych, dostawie i wymianie filtrów HEPA, czyszczeniu systemu kanałów wentylacyjnych.

Wyszczególnienie urządzeń oraz czynności do wykonania:

nazwa

Ilość /szt./

BUDYNEK GŁÓWNY – AiIT

Centrala klimatyzacyjna VTS C5

1

Agregat chłodniczy CLINT

1

Przegląd klap ppoż.

4

Sprawdzenie wentylatorów wyciągowych

1

Kontrola nastaw parametrów automatyki

1

BUDYNEK GŁÓWNY – BLOK OPERACYJNY

Centrala klimatyzacyjna VTS C6

1

Nawilżacz parowy

1

Agregat chłodniczy

1

Regulatory stałego przepływu

1

Sprawdzenie wentylatorów wyciągowych

1

Kontrola nastaw parametrów automatyki

1

BUDYNEK GINEKOLOGICZNY-POŁOŻNICZO

ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY

Centrala wentylacyjna VTS C1

1

Sprawdzenie wentylatorów wyciągowych

7

Przegląd klap p.poż.

4

Centrala klimatyzacyjna VTS C3

1

Przegląd klap p.poż.

2

Centrala klimatyzacyjna VTS C2

1

Nawilżacz parowy

1

Kontrola nastaw parametrów automatyki

3

RATOWNICTWO MEDYCZNE

Centrala wentylacyjna VTS C4

1

Kontrola nastaw parametrów automatyki

1

BUDYNEK GŁÓWNY – APTEKA

Centrala klimatyzacyjna C7

1

Agregat chłodniczy

1

Kontrola nastaw automatyki

1

BUDYNEK GŁÓWNY – RTG

Centrale wentylacyjne PROVENT

2

Kontrola nastaw automatyki

2

BUDYNEK GŁÓWNY – STERYLIZATORNIA

Centrala wentylacyjna KOMFOVENT REGO

1

Kontrola nastaw automatyki

1

Wymiana filtrów HEPA

22

Czyszczenie kanałów

350

 

ZESTAWIENIE FILTRÓW  HEPA (ABSOLUTNE H 13)

( 610×610) 80mm – szt. 9

(457×457) 80mm – szt. 12

(405×405) 80mm – szt. 1

ZESTAWIENIE FILTRÓW DO CENTRAL WENTYLACYJNYCH I KLIMATYZACYJNYCH

(428×428) 200mm – szt. 4

(428×428) 600mm – szt. 2

(592×287) 300mm – szt. 2

(710×300) 50mm – szt. 2

(400×200) 10mm – szt. 2

(400×100) 10mm – szt. 2

(30×450) 200mm – szt. 2

(490×490) 200mm – szt. 6

(592×592) 200mm – szt. 2

(592×592) 600 mm – szt. 2

(428×287) 300mm – szt. 8

(428×287) 600mm – szt. 4

(490×490) 600mm – szt. 2

 

Czynności do wykonania:

Serwis urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz czyszczenia systemu kanałów wentylacyjnych i wymiany filtrów HEPA polegających na: przeglądzie central wentylacyjnych i agregatów chłodniczych, wymianie filtrów central wentylacyjnych, dostawie i wymianie filtrów HEPA, czyszczeniu systemu kanałów wentylacyjnych.

Wykonanie pomiarów wydajności oraz niezbędnych regulacji.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych na poszczególne zadania, Wykonawca składa ofertę na całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

2.       Termin wykonania zamówienia:

Przegląd central wentylacyjnych i agregatów chłodniczych nastąpi w terminach:

a)      Przegląd I   – 01.07.2019r. – 31.07.2019r.

b)      Przegląd II – 02.01.2020r. – 31.01.2020r.

Wymiana filtrów central wentylacyjnych nastąpi w terminach:

a)      Wymiana I – 01.07.2019r. – 31.07.2019r.

b)      Wymiana II – 02.01.2020r. – 31.01.2020r.

Dostawa i wymiana filtrów HEPA nastąpi  terminie 01.07.2019r. – 31.07.2019r.

Czyszczenie systemu kanałów wentylacyjnych nastąpi w terminie 01.07.2019r. – 31.07.2019r.

 

3.       Wymogi stawiane oferentom:

3.1.Wykonawca zobligowany jest do dostarczenia wraz z ofertą odpisuz właściwego rejestrulub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3.2.Zamawiający wymaga złożenia wykazu min.1 usługi o charakterze odpowiadającym przedmiotowi (minimum 1 prace konserwacyjne urządzeń i instalacji wentylacji i klimatyzacji w podmiocie leczniczym) zamówienia wykonanej, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

3.3.Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia aktualnej polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 50 000 zł.

3.4.Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania określonych obowiązków z należytą starannością, sztuką budowlaną, zgodnie z przepisami obowiązującego w tym zakresie prawa oraz instrukcjami technicznymi urządzeń.

 

4.       Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:

4.1.1.        Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści przedmiotu zamówienia.

4.1.2.        Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień jednak nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści przedmiotu zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

4.1.3.        Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści przedmiotu zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

4.1.4.        Wszelkie pytania  należy kierować na adres: a.sulikowska@pcz.net.pl lub j.ryzop@pcz.net.pl

 

5.       Kryteria oceny ofert:

5.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

1) cena – 100%

Pc = ( Cmin/ Cbad) x 100

gdzie:

Cmin – najniższa cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu,

Cbad – zaoferowana cena brutto badanej oferty,

Pc – ilość punktów przyznanych ofercie badanej w kryterium ceny.

 

5.2. W przypadku, gdy w postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane
w złożonych ofertach.

 

6.       Wybór najkorzystniejszej oferty:

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny.

 

7.       Sposób przygotowania oferty, termin i miejsce składania ofert:

7.1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zaproszenia.

7.2. Do oferty należy załączyć również dokumenty wymienione w pkt.3.

7.3. Ofertę można składać pisemnie na adres Zamawiającego (82-200 Malbork, ul. Armii Krajowej 105/106) w terminie 12.06.2019r. do godz. 10:00 z dopiskiem:

 

OFERTA NA  USŁUGĘ SERWISOWANIA URZĄDZEŃ WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

znak postępowania PCZ.ZO.2/19.

 

7.4. Na kopercie należy umieścić również nazwę i adres Wykonawcy.

7.5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Niezwłocznie zostaną zwrócone drogą pocztową.

 

8.       Odrzucenie oferty:

8.1.Zamawiający przewiduje odrzucenie oferty w przypadku, gdy:

a) jej treść nie odpowiada treści opisu przedmiotu zamówienia,

b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

c) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

d) została złożona przez wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,

e) będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

 

9.       Unieważnienie postępowania:

9.1.Zamawiający unieważni prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
w następujących przypadkach:

a)      nie złożono żadnej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

b)      cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

c)       wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

d)      postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

10.   Umowa

10.1.Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie do 5 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej. Wybrany wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy w treści zgodnej z załączonym wzorem i na warunkach złożonej oferty. Umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego.

 

11.   Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

12.   Inne:

a) oferta powinna być stworzona wg wzoru Formularza ofertowego (Załącznik nr 1),

b) oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty,

c) oferta powinna być podpisana w sposób czytelny imieniem i nazwiskiem lub podpisem opatrzonym pieczęcią imienną,

d) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania,

e) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,

f) oferta powinna być sporządzona w języku polskim,

g)każda poprawka w ofercie musi być skreślona i parafowana przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert,

 

13.INFORMACJE ZWIĄZANE Z ROZPORZĄDZENIEM O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia                                   27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, iż:

a) administratorem Państwa danych osobowych Powiatowe Centrum Zdrowia  Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 105/106, 82-200 Malbork,

b) dane kontaktowe inspektora ochrony danych to e-mail: krzysztof.bokisz@pcz.net.pl,

c) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego,

d) odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”,

e) Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia obowiązującego nas okresu archiwizacji.

f) obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio dotyczących Państwa jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,

g) w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,

h) posiadają Państwo:

– na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa,

– na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych,

– na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

– prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO.

2. Jednocześnie informujemy, iż nie przysługuje Państwu w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych i prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO oraz na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Numer alarmowy        55 646 02 00