Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy
Powiatowe Centrum Zdrowia Sp z o.o.
ul. Armii Krajowej 105/106
Malbork
82-200
Polska
Osoba do kontaktów: Aleksandra Sulikowska
Tel.: +48 0556460204
E-mail: a.sulikowska@pcz.net.pl
Faks: +48 0556460235/325
Kod NUTS: PL63
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pcz.net.pl
Adres profilu nabywcy: www.pcz.net.pl
I.2) Wspólne zamówienie
I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.pcz.net.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Podmiot leczniczy
I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie
Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:
Informatyzacja i dostawa sprzętu komupterowego w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. (szpitale w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim) i Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień (Malbork)
Numer referencyjny: PCZ.ZP.15/18
II.1.2) Główny kod CPV
48000000
II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4) Krótki opis:
1.Przedmiot zam.: dostawa i instalacja urządzeń aktywnych sieci LAN, budowa bezprzewodowej sieci WLAN,dostawa i wdrożenie wyposażenia serwerowego, dostawa i montaż infrastruktury sprzętowej oraz dostawa i wdrożenie SSI i świadczenie usług gwarancyjnych dla wdrożonego systemu SSI w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Malbork oraz Nowy Dwór Gdański oraz dostawa i instalacja urządzeń aktywnych sieci LAN,budowa bezprzewodowej sieci WLAN, dostawa i wdrożenie wyposażenia serwerowego, dostawa i montaż infrastruktury sprzętowej, dostawa, wdrożenie systemu do obsługi pacjenta oraz przeszkolenie pracowników w Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Malborku.
2. Przedmiot zamówienia dofinansowany jest na podstawie umowy na realizację Projektu „ e-Zdrowie w Obszarze Funkcjonalnym Malbork-Sztum” w ramach RPO WP na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 7. Zdrowie, Działania 7.2 Systemy informatyczne i telemedyczne.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera pkt. III SIWZ.
II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:
Pakiet Nr 1
Część nr: 1
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
32400000
30236000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
1. Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 105/106 Malbork/ ul. Dworcowa, Nowy Dwór Gdański
2. Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień, ul. Nowowiejskiego 48, Malbork
II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja urządzeń aktywnych sieci LAN, budowa bezprzewodowej sieci WLAN, dostawa i wdrożenie wyposażenia serwerowego, dostawa i montaż infrastruktury sprzętowej w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w lokalizacjach ul. Armii Krajowej 105/106 Malbork, ul. Dworcowa 12 Nowy Dwór Gdański oraz dostawa i instalacja urządzeń aktywnych sieci LAN, budowa bezprzewodowej sieci WLAN, dostawa i wdrożenie wyposażenia serwerowego, dostawa i montaż infrastruktury sprzętowej, w Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Malborku.
2. Przedmiot zamówienia dofinansowany jest na podstawie umowy na realizację Projektu „ e-Zdrowie w Obszarze Funkcjonalnym Malbork-Sztum” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 7. Zdrowie, Działania 7.2 Systemy informatyczne i
telemedyczne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
3.Przedmiot niniejszego zamówienia został opisany w załącznikach Nr 1, Nr 1A, Nr 1D, stanowiących integralne załączniki do SIWZ.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na poszczególne pozycje w ramach danego pakietu.
5.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
6.Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający – w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt – dopuszcza rozwiązaniarównoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a
znajdujących się w dokumentacji.
7. Gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamówienia występują odniesienia do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.
8. Wszędzie tam, gdzie w dokumentacji przetargowej (SIWZ wraz z załącznikami), przy opisie zastosowanych materiałów wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie przyjmuje się, że mogą być zastosowane materiały równoważne. Wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia ma charakter jedynie przykładowy i użyty jest w celu określenia standardów jakościowych i klasy, wymaganych w odniesieniu do stosowanych materiałów. W przypadku, gdy powoływane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy.
9.Wykonawca dostarczy, zainstaluje, wdroży i dokona montażu poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia w siedzibie uzgodnionej z Zamawiającym.
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/03/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPPM.07.02.00-22-0031/16
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 2
Część nr: 2
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
32400000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
1. Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 105/106 Malbork/ ul. Dworcowa, Nowy Dwór Gdański
2. Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień, ul. Nowowiejskiego 48, Malbork
II.2.4) Opis zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia dostawa i wdrożenie Szpitalnego Systemu Informatycznego i świadczenie usług gwarancyjnych dla wdrożonego systemu SSI w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w lokalizacjach ul.Armii Krajowej 105/106 Malbork, ul. Dworcowa 12 Nowy Dwór Gdański oraz dostawa, wdrożenie systemu do obsługi pacjenta oraz przeszkolenie pracowników w Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Malborku.
2.Przedmiot zamówienia dofinansowany jest na podstawie umowy na realizację Projektu „ e-Zdrowie w Obszarze Funkcjonalnym Malbork-Sztum” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 7. Zdrowie, Działania 7.2 Systemy informatyczne i
telemedyczne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
3.Przedmiot niniejszego zamówienia został opisany w załącznikach Nr 1B, Nr 1C, stanowiących integralne załączniki do SIWZ.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na poszczególne pozycje w ramach danego pakietu.
5.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
6.Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający – w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowejparametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt – dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji.
7. Gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamówienia występują odniesienia do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.
8. Wszędzie tam, gdzie w dokumentacji przetargowej (SIWZ wraz z załącznikami), przy opisie zastosowanych materiałów wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie przyjmuje się, że mogą być zastosowane materiały równoważne. Wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia ma charakter jedynie przykładowy i użyty jest w celu określenia standardów jakościowych i klasy, wymaganych w odniesieniu do stosowanych materiałów. W przypadku, gdy powoływane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy.
9.Wykonawca dostarczy, zainstaluje, wdroży i dokona montażu poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia oraz przeprowadzi szkolenia w siedzibie uzgodnionej z Zamawiającym.
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/03/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: RPPM.07.02.00-22-0031/16
II.2.14) Informacje dodatkowe
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
III.1.3)

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
a) zdolności technicznej:
dotyczy Pakietu Nr 1 – Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał należycie min. jedno zamówienie zrealizowane dla jednostki ochrony zdrowia, o wartości minimum 1 000 000,00 zł brutto (słownie: jeden milion pięćset tysięcy zł), którego przedmiotem była:
• dostawa i instalacja urządzeń aktywnych sieci LAN, budowa bezprzewodowej sieci WLAN, dostawa i wdrożenie wyposażenia serwerowego;
dotyczy Pakietu Nr 2 – Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał należycie min. jedno zamówienie zrealizowane dla jednostki ochrony zdrowia, o wartości minimum 1 500 000,00 zł brutto (słownie: jeden milion pięćset tysięcy zł), którego przedmiotem była:
• dostawa i wdrożenie wraz z serwisem systemu informatycznego obsługującego działalność szpitala w zakresie w cz. Administracyjnej i medycznej (ERP,HIS) obejmującej m.in. finanse i księgowość, kadry, płace, magazyn,rozliczenia z NFZ, ruch chorych (izba przyjęć + oddział), przychodnię (rejestracja + gabinet), zlecenia, aptekę, apteczki oddziałowe, eUsługi;
b) zdolności zawodowej (dotyczy Pakietu Nr 2) – Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje bądź będzie dysponował zespołem projektowym, w skład którego wchodzić będzie:
• Stanowisko (funkcja)/ minimalna liczba osób: Kierownik Projektu z wykształceniem wyższym, który uczestniczył w min. jednym wdrożeniu systemu informatycznego klasy SSI na stanowisku Kierownika Projektu w jednostce ochrony zdrowia; z co najmniej 3-letnim doświadczeniem,
• Stanowisko (funkcja)/ minimalna liczba osób: zespół konsultantów wdrożeniowych przypisanych do tego projektu w liczbie min. 6 osób z co najmniej 2-letnim doświadczeniem wdrożeniowym, gwarantującym realizację wdrożenia równolegle w kilku obszarach wdrożenia. Każda z osób powinna się wykazać doświadczeniem w udziale w co najmniej jednym projekcie informatycznym, dotyczącym wdrożenia systemu SSI w jednostce ochrony zdrowia.

III.1.5)
III.2)
III.2.2)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
Warunki dotyczące zamówienia
Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ.
Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia
III.2.3)

 

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis
IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2) Informacje administracyjne
IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 29/05/2018
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 29/05/2018
Czas lokalny: 12:15
Miejsce:
Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o., 82-200 Malbork, ul. Armii Krajowej 105/106, budynek administracji, pok.
nr 10
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3) Informacje dodatkowe:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu (zgodnie art. 24 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych) oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu (art. 22 ust.1). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych podmiotów.
2.Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE (tzw. JEDZ).

3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia oraz wykaz próbek potwierdzających spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego określa pkt. VII SIWZ.
4. Składając ofertę każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
Pakiet Nr 1 – 20 400,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy czterysta złotych 00/100)
Pakiet Nr 2 – 14 230,00 zł (słownie: czternaście tysięcy dwieście trzydzieści złotych 00/100).
5. Sposób wniesienia wadium określa pkt. XI SIWZ.
VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3) Składanie odwołań
VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/04/2018

Numer alarmowy        55 646 02 00