Malbork: Budowa zewnętrznego dźwigu na oddział chemioterapii, znak sprawy PCZ.ZP.4/14
Numer ogłoszenia: 99146 – 2014; data zamieszczenia: 24.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Armii Krajowej 105/106, 82-200 Malbork, woj. pomorskie, tel. 0-55 64 60 264, faks 0-55 64 60 235.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.malbork.pl, www.pcz.net.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Podmiot leczniczy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa zewnętrznego dźwigu na oddział chemioterapii, znak sprawy PCZ.ZP.4/14.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa zewnętrznego dźwigu , który będzie pozwalał na łatwy dostęp pacjentów, w tym także niepełnosprawnych, z poziomu terenu bezpośrednio na oddział chemioterapii w Budynku Głównym Szpitala w Malborku zarządzanego przez Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Realizacja zamówienia obejmuje wykonanie szachtu windowego oraz montaż windy wraz z wykonaniem przystanków na parterze i na pierwszym piętrze budynku. Zakres czynności związanych z realizacją zamówienia obejmuje m.in.: – roboty rozbiórkowe: rozbiórka ściany z pustaków szklanych, demontaż okna PCV, rozbiórka parapetów zewnętrznych – wykonanie fundamentów żelbetonowych wraz z izolacją i ociepleniem – wykonanie ścian żelbetowych wraz z ociepleniem – wykonanie stropów i zadaszeń – roboty elektryczne – montaż aluminiowej stolarki drzwiowej i okiennej – wykonanie tynków i malowanie wewnętrzne i zewnętrzne – kolorystyka zgodna z kolorystką obiektu, po uzgodnieniu z zamawiającym – wykonanie opaski przy wybudowanym szachcie Typ dźwigu : osobowy, hydrauliczny, szpitalny, przystosowany dla osób niepełnosprawnych – udźwig do 900 kg/ 11 osób. Sterowanie mikroprocesorowe, zbiorcze dwukierunkowe. Drzwi kabinowe – automatyczne, teleskopowe, dwupanelowe, wykonane ze stali nierdzewnej, wejście zabezpieczone fotokomórką. Drzwi przystankowe w klasie ppoż. EI 120 – panele i ościeżnice ze stali nierdzewnej. Progi drzwi kabinowych i przystankowych aluminiowe. Ściany kabiny ze stali nierdzewnej. Poręcz w kabinie – okrągła ze stali nierdzewnej. Kasety wezwań wykonane ze stali nierdzewnej, zamontowane w ościeżnicach drzwi przystankowych. Dodatkowe wyposażenie – wentylator w kabinie – gong – 2 godzinne awaryjne oświetlenie – informacja głosowa w kabinie dla osób niewidomych, – przyciski z alfabetem Braille`a – lustro – awaryjny zjazd na najbliższy przystanek z otwarciem drzwi w przypadku zaniku napięcia – chłodnica oleju Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również sporządzenie dokumentacji niezbędnej przy rejestracji w Urzędzie Dozoru technicznego, wykonanie prób pod obciążeniem i odbiór przez Dozór Techniczny oraz przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi i eksploatacji dźwigu. UWAGA: Wykonawca zabezpieczy miejsce pracy w sposób nie kolidujący z pracą szpitala i zapewni całkowite bezpieczeństwo pracownikom i pacjentom. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad sanitarno-higienicznych, tzn. do niwelowania oznak brudu i utrzymywania czystości w miejscu wykonywania przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis zakresu prac niezbędnych dla realizacji przedmiotu zamówienia, a także technologia wykonania robót zostały określone w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót załączonych do SIWZ. Dokumentacja projektowa dołączona do SIWZ obowiązuje tylko w zakresie wykonania dźwigu. Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy do obliczenia ceny, która powinna uwzględnić ewentualne rozbieżności w ilości robót pomiędzy przedmiarem, a dokumentacją projektową, opisem przedmiotu zamówienia i specyfikacjami technicznymi. Koszt wykonania robót, których ilość została zaniżona w przedmiarze lub zostały w nim pominięte, a występują w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i opisie przedmiotu zamówienia stanowi ryzyko wykonawcy i będzie uznany za ujęty w cenie ryczałtowej oferty i tym samym w wynagrodzeniu umownym..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.13.00-1, 45.41.00.00-4, 45.31.31.00-5, 45.21.51.40-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadaniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • za spełnienie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności zamawiający uzna złożenie oświadczenia (zał. Nr 3 do SIWZ)
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenieOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • za spełnienie warunku zamawiający uzna: a) wykaz, że w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał prawidłowo co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie zewnętrznego szybu windowego i montażu w nim dźwigu osobowego (zał. nr 7 do SIWZ) b) załączenie dokumentu (referencji) potwierdzającego, że roboty wykonano z należytą starannością, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, i prawidłowo ukończono.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówieniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • za spełnienie warunku zamawiający uzna wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia, w szczególności kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i kierownika robót w zakresie instalacji elektrycznych, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, (zgodnie zał. nr 6). Osoby te powinny wykazać aktualne uprawnienia budowlane oraz aktualne zaświadczenia o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada opłaconą polisę na kwotę nie mniejszą niż 150.000,00 zł, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.malbork.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 105/106 82-200 Malbork.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.04.2014 godzina 12:00, miejsce: Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 105/106 82-200 Malbork sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Numer alarmowy        55 646 02 00