PL-Malbork: Usługi gotowania posiłków

2012/S 86-141666

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp z o.o
ul. Armii Krajowej 105/106
Osoba do kontaktów: Małgorzata Waliszewska
82-200 Malbork
POLSKA
Tel.: +48 556460204
E-mail: m.waliszewska@pcz.net.pl
Faks: +48 556460235/325

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.pcz.net.pl; www.szpital.malbork.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej

Inna: Podmiot leczniczy
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Zdrowie
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Usługi w zakresie żywienia pacjentów Szpitala w Nowym Dworze Gdańskim.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Usługi
Kategoria usług: nr 17: Usługi hotelarskie i restauracyjne
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 105/106, 82-200 Malbork, POLSKA.

Kod NUTS PL634

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu

Usługa żywienia pacjentów to proces żywienia pacjentów Szpitala w Nowym Dworze Gdańskim będącym jednostką organizacyjną Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku rozumiany przez:
1. Produkcja potraw poza siedzibą szpitala służących do całodziennego żywienia pacjentów
2. Dostawa potraw do zamawiającego
3. Dostarczenie posiłków do każdego pacjenta w naczyniach i ze sztućcami będącymi własnością wykonawcy zamówienia.
4. Uwzględnienie w jadłospisach posiłków wynikających z polskich tradycji
(Wigilia Bożego Narodzenia, Boże Narodzenie – pierwszy dzień, Wielkanoc.
(pierwszy dzień), Środa Popielcowa, Wielki Piątek,).
5. Zapewnienie naczyń i sztućców pacjentom w jakości umożliwiającej swobodne spożycie posiłku.
6. Odebranie naczyń i sztućców po posiłku.
7. Utylizacja odpadków pokonsumpcyjnych
8. Obrót naczyniami i sztućcami zgodnie z obowiązującymi przepisami.
9. Utrzymywanie w należytym porządku wszelkich urządzeń i pomieszczeń oddanych do użytkowania przez Szpital do prowadzenia procesu żywieniowego
10. Zamawiający wymaga by realizacja przedmiotu zamówienia odbywała się w systemie ciągłym obejmującym pracę we wszystkie dni roku.
Podstawowe dane dotyczące żywionej populacji.
— Średnia liczba pacjentów dziennie – ok. 65 (+/- 10 %),
— Jednostka rozliczeniowa osobodzień,
— Przewidywana liczba osobodni w skali miesiąca wynosi ok. 2000 w okresie trwania umowy (24 miesiące) – 48.000 osobodni,
— Liczba oddziałów na które będą dostarczane posiłki – 2,
— Liczba łóżek na oddziałach:
—— Oddział wewnętrzny -33,
—— Zakład Opiekuńczo Leczniczy -32.
Podstawowe dane dotyczące diet.
Rodzaje diet stosowanych w Szpitalu:
— I Dieta łatwostrawna,
— II Dieta cukrzycowa (5 posiłków),
— III Dieta bezmleczna,
— IV Dieta mleczna,
— V Bogatobiałkowa,
— VI Dieta wątrobowa,
— VII Dieta półpłynna,
— VII a Dieta do żywienia przez zgłębnik lub przetokę (5 posiłków),
— VIII Dieta wrzodowa (5 posiłków),
— IX Dieta specjalna uboga, (dieta niefizjologiczna, krótkotrwała np. dieta kleikowa,galaretki, kisiele – 5 RAZY DZIENNIE,) koszt diety na poziomie ½ osobodnia.
W przypadku innych zaleceń dietetycznych wydanych przez lekarzy leczących dopuszcza się możliwość zamawiania innych diet niż wyżej wymienione,
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

553220005532000055520000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:

Przewidywana liczba osobodni w skali miesiąca wynosi ok. 2000 w okresie trwania umowy (24 miesiące) – 48.000 osobodni.
II.2.2)Informacje o opcjach

Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:

Ustala się wadium dla całości zamówienia w wysokości 9 700,00 PLN.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Za spełnienie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności zamawiający uzna przedstawienie opinii właściwego terytorialnie Państwowego Inspektora Sanitarnego o prowadzonej działalności dotyczącej produkcji żywności, oraz zezwolenie na transport żywności środkami transportu, którymi dostarczał będzie posiłki do zamawiającego.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Za spełnienie warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Zamawiający uzna wykazanie przez Wykonawcę posiadaniem opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości minimum 200 000,00 PLN.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury

Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

PCZ.ZP.11/12
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

15.6.2012 – 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Dowolny język urzędowy UE
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert

Data: 15.6.2012 – 10:15

Miejscowość:

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 105/106 82-200 Malbork, POLSKA.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

2.5.2012

Numer alarmowy        55 646 02 00