Malbork: Dostawa środków dezynfekcyjnych na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. NZOZ w Malborku
Numer ogłoszenia: 285124 – 2011; data zamieszczenia: 13.09.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Armii Krajowej 105/106, 82-200 Malbork, woj. pomorskie, tel. 0-55 64 60 264, faks 0-55 64 60 235.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:www.szpital.malbork.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Inny: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Dostawa środków dezynfekcyjnych na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. NZOZ w Malborku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków dezynfekcyjnych na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o. NZOZ w Malborku, w podziale na 15 następujących pakietów: 1. Preparat alkoholowy do higienicznego i chirurgicznego odkażania rąk; 2. Preparat alkoholowy do higienicznego odkażania rąk; 3. Środek do dezynfekcji skóry pola operacyjnego; 3a. Bezbarwny preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry pola operacyjnego; 3b. Bezbarwny preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry pola operacyjnego (atomizer); 3c. Barwiony preparat alkoholowy do dezynfekcji pola operacyjnego; 4. Preparat do mycia noworodków (pianka aerozolowa); 5. Preparat do przedoperacyjnego przygotowania skóry pacjenta (w tym skóry owłosionej); 6. Środek do dezynfekcji ran i błon śluzowych; 6a. Preparat do dezynfekcji ran i błon śluzowych; 6b. Preparat do dezynfekcji ran i błon śluzowych (atomizer); 7. Preparat do dezynfekcji ran i błon śluzowych oraz do stosowania do śródoperacyjnego płukania jam ciała; 8. Preparat bezalkoholowy do dezynfekcji i czyszczenia powierzchni wrażliwych – pow. skórzane, akryl, pleksiglas, miękki pcv, buf, diagnostyczne głowice aparatów usg: 9. Preparat do dezynfekcji stołów operacyjnych firmy alvo-medical; 10. Preparat do wstępnego mycia endoskopów giętkich (gastroskopy i kolonoskopy); 11. Preparat do dezynfekcji narzędzi i sprzętów wykonanych z metalu, tworzyw sztucznych, gumy i szkła; 12. Preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi i endoskopów giętkich na bazie aldehydu glutarowego; 13. Preparaty do szybkiej dezynfekcji powierzchni i miejsc trudnodostępnych; 14. Preparat przeznaczony do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni; 15. Chlorowy preparat do dezynfekcji kaczek i basenów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ. Prosimy o dokładne zapoznanie się z wymaganiami i informacjami w nim zawartymi..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):33.63.16.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:tak, liczba części: 15.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Za spełnienie warunku zamawiający uzna złożenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie sprzedaży wyrobów farmaceutycznych, medycznych lub innych objętych zamówieniem.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Za spełnienie warunku zamawiający uzna złożenie oświadczenia (zał. Nr 3 do SIWZ)
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Za spełnienie warunku zamawiający uzna złożenie oświadczenia (zał. Nr 3 do SIWZ)
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Za spełnienie warunku zamawiający uzna złożenie oświadczenia (zał. Nr 3 do SIWZ)
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Za spełnienie warunku zamawiający uzna posiadanie opłaconej polisy na kwotę nie mniejszą niż 50.000,00zł, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie
 • inne dokumenty

1.Karty charakterystyki oferowanych produktów zgodne z rozporządzeniem 1907/2006 WE REACH w języku polskim, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do SIWZ, 2. Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu produktem leczniczym wydane przez Ministerstwo Zdrowia lub świadectwa Ministra Zdrowia i Opieki Zdrowotnej, o ile zachowują swoją ważność, lub zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. 3. Dla pakietów 11, 13, 14 udokumentowanie skuteczności mikrobójczej badane w warunkach brudnych (raport z badania mikrobiologicznego).

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.malbork.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. NZOZ ul. Armii Krajowej 105/106 82-200 Malbork.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:22.09.2011 godzina 10:00, miejsce: Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. NZOZ ul. Armii Krajowej 105/106 82-200 Malbork SEKRETARIAT.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr:NAZWA: Pakiet 1.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Preparat alkoholowy do higienicznego i chirurgicznego odkażania rąk.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):33.63.16.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
  • 1. Cena – 90
  • 2. Jakość – 10

 

CZĘŚĆ Nr:NAZWA: Pakiet 2.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Preparat alkoholowy do higienicznego odkażania rąk.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):33.63.16.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
  • 1. Cena – 90
  • 2. Jakość – 10

 

CZĘŚĆ Nr:NAZWA: Pakiet 3.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Środek do dezynfekcji skóry pola operacyjnego; 3a. Bezbarwny preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry pola operacyjnego; 3b. Bezbarwny preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry pola operacyjnego (atomizer); 3c. Barwiony preparat alkoholowy do dezynfekcji pola operacyjnego;.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):33.63.16.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
  • 1. Cena – 90
  • 2. Jakość – 10

 

CZĘŚĆ Nr:NAZWA: Pakiet 4.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Preparat do mycia noworodków (pianka aerozolowa);.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):33.63.16.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:NAZWA: Pakiet 5.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Preparat do przedoperacyjnego przygotowania skóry pacjenta (w tym skóry owłosionej).
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):33.63.16.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
  • 1. Cena – 90
  • 2. Jakość – 10

 

CZĘŚĆ Nr:NAZWA: Pakiet 6.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Środek do dezynfekcji ran i błon śluzowych; 6a. Preparat do dezynfekcji ran i błon śluzowych; 6b. Preparat do dezynfekcji ran i błon śluzowych (atomizer);.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):33.63.16.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
  • 1. Cena – 90
  • 2. Jakość – 10

 

CZĘŚĆ Nr:NAZWA: Pakiet 7.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Preparat do dezynfekcji ran i błon śluzowych oraz do stosowania do śródoperacyjnego płukania jam ciała.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):33.63.16.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:NAZWA: Pakiet 8.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Preparat bezalkoholowy do dezynfekcji i czyszczenia powierzchni wrażliwych – pow. skórzane, akryl, pleksiglas, miękki pcv, buf, diagnostyczne głowice aparatów usg.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):33.63.16.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:NAZWA: Pakiet 9.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Preparat do dezynfekcji stołów operacyjnych firmy alvo-medical.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):33.63.16.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
  • 1. Cena – 90
  • 2. Jakość – 10

 

CZĘŚĆ Nr:10 NAZWA: Pakiet 10.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Preparat do wstępnego mycia endoskopów giętkich (gastroskopy i kolonoskopy);.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):33.63.16.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
  • 1. Cena – 90
  • 2. Jakość – 10

 

CZĘŚĆ Nr:11 NAZWA: Pakiet 11.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Preparat do dezynfekcji narzędzi i sprzętów wykonanych z metalu, tworzyw sztucznych, gumy i szkła..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):33.63.16.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
  • 1. Cena – 90
  • 2. Jakość – 10

 

CZĘŚĆ Nr:12 NAZWA: Pakiet 12.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi i endoskopów giętkich na bazie aldehydu glutarowego.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):33.63.16.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
  • 1. Cena – 90
  • 2. Jakość – 10

 

CZĘŚĆ Nr:13 NAZWA: Pakiet 13.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Preparaty do szybkiej dezynfekcji powierzchni i miejsc trudnodostępnych.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):33.63.16.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
  • 1. Cena – 90
  • 2. Jakość – 10

 

CZĘŚĆ Nr:14 NAZWA: Pakiet 14.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Preparat przeznaczony do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):33.63.16.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
  • 1. Cena – 90
  • 2. Jakość – 10

 

CZĘŚĆ Nr:15 NAZWA: Pakiet 15.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Chlorowy preparat do dezynfekcji kaczek i basenów.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):33.63.16.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Numer alarmowy        55 646 02 00