Malbork: remont i modernizacja pomieszczeń ZOL w Nowym Dworze Gdańskim Numer ogłoszenia: 267810 – 2015; data zamieszczenia: 09.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Niepubliczny…

  Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z  o.o. w Malborku zaprasza do składania ofert  na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2015 za rok obrotowy kończący się w tym dniu, oraz zbadanie ksiąg rachunkowych na podstawie, których sprawozdanie to zostało wykonane. Badanie zostanie przeprowadzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 o rachunkowości…

Przedmiot zamówienia: Dostawa leków i płynów infuzyjnych I. ZAMAWIAJĄCY Powiatowe centrum Zdrowia Sp. z o.o. Armii Krajowej 105/106 82-200 Malbork www.pcz.net.pl m.waliszewska@pcz.net.pl 07:30 – 14:00 tel. 055 64 60 204 fax 055 64 60 235

12/08/2015    S154    Państwa członkowskie – Zamówienie publiczne na dostawy – Ogłoszenie o zamówieniu – Procedura otwarta I. II. III. IV. VI. Polska-Malbork: Urządzenia medyczne 2015/S 154-283912 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 105/106 Osoba…

Malbork: przetarg nieograniczony na remont oddziału wewnętrznego oraz dwóch sal oddziału położniczo – ginekologicznego Szpitala w Malborku Numer ogłoszenia: 202402 – 2015; data zamieszczenia: 07.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:…

Malbork: Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej Numer ogłoszenia: 115132 – 2015; data zamieszczenia: 15.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Armii Krajowej 105/106, 82-200 Malbork,…

Malbork: Usługa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych (OC, AC, NNW). Numer ogłoszenia: 115046 – 2015; data zamieszczenia: 15.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul….

Malbork: dostawa 2 szt. aparatów do znieczulenia oraz 2 szt. kardiomonitorów dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Malborku Numer ogłoszenia: 109754 – 2015; data zamieszczenia: 12.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej…

Malbork: dostawa materiałów opatrunkowych i obłożeniowych na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. (szpitale w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim)II przetarg, znak sprawy PCZ.ZP.5/15 Numer ogłoszenia: 99466 – 2015; data zamieszczenia: 29.04.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z…

Malbork: odbiór, transport i unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych Numer ogłoszenia: 86636 – 2015; data zamieszczenia: 16.04.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Armii Krajowej 105/106, 82-200 Malbork, woj. pomorskie,…

Numer alarmowy        55 646 02 00