Malbork: odbiór, transport i unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych
Numer ogłoszenia: 86636 – 2015; data zamieszczenia: 16.04.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Armii Krajowej 105/106, 82-200 Malbork, woj. pomorskie, tel. 0-55 64 60 264, faks 0-55 64 60 235.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.malbork.pl, www.pcz.net.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Podmiot leczniczy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: odbiór, transport i unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych. Zakres usługi obejmuje: odbiór odpadów medycznych o kodach: 18 01 01, 18 01 02, 18 01 03, 18 01 04, 18 01 09 w celu ich unieszkodliwienia poprzez termiczny proces przekształcenia w instalacji wybranej przez Wykonawcę, odbiór odpadów odbywać się będzie z jednostek organizacyjnych Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. a mianowicie: Szpitala w Malborku ul. Armii Krajowej 105/106, Szpitala w Nowym Dworze Gdańskim ul. Dworcowa 12, Poradni Ginekologicznej w Nowym Stawie ul. Bema 9. Odbiór będzie się odbywał trzy razy w tygodniu w poniedziałki, środy i piątki. Załadunku odpadów z magazynów Zamawiającego na środek transportu będzie dokonywał pracownik Wykonawcy. Zamawiający będzie sporządzał zbiorcze karty przekazania odpadu, obejmujące odpad danego rodzaju przekazywany łącznie w czasie jednego miesiąca kalendarzowego, a Wykonawca będzie poświadczał na w/w kartach wykonanie usługi transportu i przejęcia odpadów. Karty będą sporządzane w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się do przysyłania co miesiąc dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienia zakaźnych odpadów medycznych Warunki zamówienia:rozliczenia z Zamawiającym będą odbywały się w okresach miesięcznych wg ilości faktycznie wykonanych usług, przewidywana ilość odpadów: Przewidywana ilość odpadów w okresie 36 miesięcy wynosi – 108,,3 Mg szpital w Malborku – łącznie w ciągu roku – do 31 Mg szpital w Nowym Dworze Gdańskim – łącznie w ciągu roku – do 5 Mg poradnia ginekologiczna w Nowym Stawie – łącznie w ciągu roku – do 0,1 Mg Wykonawca musi posiadać zezwolenie na transport i zbieranie lub unieszkodliwianie zakaźnych odpadów medycznych, unieszkodliwianie musi odbywać się w instalacji posiadającej zezwolenie na unieszkodliwianie zakaźnych odpadów medycznych – zlokalizowanej na terenie województwa pomorskiego lub spełniony musi być warunek określony w art. 20. Ust. 3.2, w związku z ust. 4,5,6, ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.( tekst jednolity Dz. U. 2013, poz.21 kierowca pojazdu przeznaczonego do transportu odpadów musi posiadać zaświadczenie ADR z przeszkolenia kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne, Wykonawca, z którym zamawiający podpisze umowę odpowiadał będzie prawnie i fizycznie za odpady z chwilą ich przejęcia od Zamawiającego. Odpady medyczne powstające w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. należą do grup ustalonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014, poz 1923) o kodach: 18 01 01, 18 01 02, 18 01 03, 18 01 04, 18 01 09. Wykonawca złoży pisemne oświadczenie, iż dalsze postępowanie z wywożonymi odpadami będzie przebiegać w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska. ermin płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 30 dni..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2, 90.51.10.00-0, 90.51.20.00-9, 90.51.33.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadaniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • oświadczenia stanowiącego załącznik Nr 2, spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania działalności w zakresie transportu i unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, oraz zezwolenia na transport odpadów niebezpiecznych; zezwolenia na zbieranie odpadów niebezpiecznych, zezwolenia na unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych lub umowę z zakładem, który posiada takie zezwolenie łącznie z zezwoleniem wydanym temu zakładowi, wraz z oświadczeniem wykonawcy, że zamierza unieszkodliwiać odpady medyczne w instalacji położonej w adres instalacji w województwie tj. w odległości km od zamawiającego, która na dzień złożenia oferty posiada wole moce przerobowe pozwalające w całości unieszkodliwić odpady odebrane od zamawiającego
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenieOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • oświadczenia stanowiącego załącznik Nr 2 do SIWZ oraz dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca wykonał wykonuje minimum 1 usługę w ciągu trzech ostatnich lat przed terminem składania ofert związanych z przedmiotem zamówienia
 • III.3.3) Potencjał technicznyOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • oświadczenia stanowiącego załącznik Nr 2 do SIWZ wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz, wykazu posiadanych linii technicznych w zakładzie unieszkodliwiania odpadów wraz z podaniem ich aktualnej maksymalnej rocznej wydajności
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówieniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz, wykazu posiadanych linii technicznych w zakładzie unieszkodliwiania odpadów wraz z podaniem ich aktualnej maksymalnej rocznej wydajności
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • oświadczenia stanowiącego załącznik Nr 2 do SIWZ oraz polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 100.000,00 zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.malbork.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Ul. Armii Krajowej 105/106 82-200 Malbork.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.04.2015 godzina 10:00, miejsce: Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Ul. Armii Krajowej 105/106 82-200 Malbork sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Numer alarmowy        55 646 02 00