OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA STANOWISKO PIELĘGNIARKI  ODCINKOWEJ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. W MALBORKU

NR POSTĘPOWANIA 40/2024

 

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku  na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej zaprasza osoby prowadzące zarejestrowaną działalność gospodarczą  do zgłaszana ofert na stanowisko pielęgniarki odcinkowej Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Nowym Dworze Gdańskim spełniającej poniższe wymagania.

 

Wymagania podstawowe:

  1. Pielęgniarka posiadająca czynne prawo wykonywania zawodu zarejestrowane w OIPiP,
  2. Zarejestrowana indywidualna praktyka pielęgniarska umożliwiająca wykonywanie świadczeń zdrowotnych na rzecz Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku,
  3. Osoba niekarana za przestępstwa umyślne, skarbowe, zawodowe.
  4. Osoba posiadająca aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej pielęgniarki wykonującej zawód na terenie RP,
  5. Osoba posiadająca aktualne zaświadczenie (orzeczenie lekarskie) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku pielęgniarki,
  6. Osoba posiadająca aktualne zaświadczenie o ukończonym okresowym szkoleniu BHP.

 

Umowy na udzielenie świadczeń zdrowotnych będą zawierane na czas określony: od dnia 01.06.2024r. do 31.01.2027r.

 

Oferty (wypełniony załącznik nr 1 do SWKO wraz z załącznikami) należy składać w sekretariacie szpitala w Malborku
(ul. 500-lecia 23, 82-200 Malbork) w zamkniętych kopertach opatrzonych danymi Oferenta
(imię i nazwisko, adres, nr telefonu) oraz hasłem:

 „Konkurs ofert 40/2024 –  PIELĘGNIARKA ZOL”
do dnia 10.05.2024. do godz. 12°°

 

KODY CPV:
85100000-0 – Usługi ochrony zdrowia
85141000-9 – Usługi świadczone przez personel medyczny
85141200-1  – Usługi świadczone przez pielęgniarki

 

Szczegółowe warunki konkursu wraz z projektem umowy znajdują się na stronie internetowej www.pcz.net.pl w zakładce Zamówienia publiczne/konkurs ofert.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (www.pcz.net.pl).

Udzielający zamówienia ma prawo do przesunięcia terminu składania ofert lub terminu otwarcia ofert.

Pozostałe informacje dotyczące konkursu ofert zawarte są w SWKO (Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert).

 

Załączniki

Numer alarmowy        55 646 02 00