OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
NA
OPISYWANIE BADAŃ RADIOLOGICZNYCH W OPARCIU O TELETRANSMISJĘ
DLA POTRZEB POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O.

NR POSTĘPOWANIA 44/2024

 

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na opisywanie badań radiologicznych w oparciu o teletransmisję na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. (szpitale w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim) w zakresie zadania:

ZADANIE Nr 1 – Tomografia komputerowa i klasyczna radiografia cyfrowa (bez radiografii kontrastowej)- tryb opisu: zwykły i szpitalny

ZADANIE Nr 2 – Tomografia komputerowa i klasyczna radiografia cyfrowa (bez radiografii kontrastowej)- tryb opisu: pilny.

Zakres świadczeń określono w dokumencie – SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT („SWKO”), który stanowi integralną część do niniejszego ogłoszenia.

 

Umowy na udzielenie zamówienia będą zawierane na czas określony: od dnia  01.06.2024r. do 31.05.2026r.

 

Oferty (wypełniony załącznik nr 1 do SWKO wraz z wymaganymi dokumentami) należy składać w sekretariacie szpitala w Malborku  (ul. 500-lecia 23, 82-200 Malbork) w zamkniętych kopertach opatrzonych danymi Oferenta
(nazwa , adres i nr telefonu ) oraz hasłem:

 

„Konkurs ofert 44/2024 – TELERADIOLOGIA- ZADANIE nr….”

do dnia 17.05.2024r. godz. 10:00

KODY CPV:

  • 85150000-0 -Usługi ochrony zdrowia
  • 85150000-5 -Usługi obrazowania medycznego

 

Szczegółowe warunki konkursu wraz z projektem umowy znajdują się na stronie internetowej www.pcz.net.pl w zakładce Zamówienia publiczne/konkurs ofert.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (www.pcz.net.pl).

Udzielający zamówienia ma prawo do przesunięcia terminu składania ofert lub terminu otwarcia ofert.

Pozostałe informacje dotyczące konkursu ofert zawarte są w SWKO (Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert).

 

Załączniki

Numer alarmowy        55 646 02 00