OGŁOSZENIE O KONKURSIE  OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ  ZDROWOTNYCH
PRZEZ LEKARZA W ZAKRESIE GOTOWOŚCI I UCZESTNICTWA (W RAZIE POTRZEBY) W PRZEWOZACH ASEKURACYJNYCH PACJENTÓW POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. W MALBORKU DO INNEGO PODMIOTU LECZNICZEGO

NR POSTĘPOWANIA 38/2024

 

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej zaprasza lekarzy wpisanych do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich i prowadzących zarejestrowaną działalność gospodarczą, do zgłaszana ofert na stanowisko lekarza przewozów asekuracyjnych, spełniających wymagania:

 

Wymagania formalne:

  1. Lekarz posiadający czynne prawo wykonywania zawodu, zarejestrowany w Okręgowej Izbie Lekarskiej,
  2. Lekarz posiadający zarejestrowaną indywidualną (specjalistyczną) praktykę lekarską umożliwiającą podpisanie umowy kontraktu z Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku.
  3. Lekarz niekarany za przestępstwa umyślne, zawodowe, skarbowe.
  4. Lekarz posiadający ważną aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej lekarza wykonującego zawód lekarza na terenie RP.
  5. Lekarz posiadający aktualne zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku lekarza.
  6. Lekarz posiadający aktualne zaświadczenie o ukończonym okresowym szkoleniu w zakresie BHP.

 

Umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych będą zawierane na czas określony: od dnia 01.06.2024r. do 30.11.2025r.

 

Oferty (wypełniony załącznik nr 1 do SWKO wraz z załącznikami) należy składać w sekretariacie szpitala w Malborku
(ul. 500-lecia 23, 82-200 Malbork) w zamkniętych kopertach opatrzonych danymi Oferenta
(imię i nazwisko, adres, nr telefonu) oraz hasłem:

 

 „Konkurs ofert 38/2024 – lekarz – ASEKURACJA”
do dnia 10.05.2024r. do godz. 12°°

KODY CPV:
85100000-0 – Usługi ochrony zdrowia
85141000-9 – Usługi świadczone przez personel medyczny

 

Szczegółowe warunki konkursu wraz z projektem umowy znajdują się na stronie internetowej www.pcz.net.pl w zakładce Zamówienia publiczne/konkurs ofert.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (www.pcz.net.pl).

Udzielający zamówienia ma prawo do przesunięcia terminu składania ofert lub terminu otwarcia ofert.

Pozostałe informacje dotyczące konkursu ofert zawarte są w SWKO (Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert).

 

Załączniki

Numer alarmowy        55 646 02 00