OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
NA ODDZIALE POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNYM I IZBIE PRZYJĘĆ POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEJ SZPITALA
W MALBORKU (PODMIOTY LECZNICZE) NA POTRZEBY POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. W MALBORKU
NR POSTĘPOWANIA 20/2024

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej zaprasza podmioty wpisane do rejestru Podmiotów wykonujących działalność leczniczą i prowadzących spółkę prawa handlowego do zgłaszana ofert na udzielanie świadczeń w zakresie położnictwa i ginekologii (świadczenia w porze dziennej).

Wymagania formalne:
1. Zarejestrowana spółka prawa handlowego,
2. Podmiot zarejestrowany w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą,
3. Kadra lekarska (min. 1 lekarz) posiadająca:
1) czynne prawo wykonywania zawodu, zarejestrowane w Okręgowej Izbie Lekarskiej,
2) Specjalizacja – dyplom uzyskania tytułu specjalisty w zakresie położnictwa i ginekologii lub II stopnia specjalizacji z tej dziedziny,
3) wpis do Rejestru Praktyk Lekarskich,
4) aktualne zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku lekarza w tym pracy w polu elektromagnetycznym,
5) aktualne zaświadczenie o ukończonym okresowym szkoleniu z zakresu BHP.
4. Aktualna polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych będą zawierane na czas określony: od dnia 01.04.2024r. do 30.09.2025r.

Oferty (wypełniony załącznik nr 1 do SWKO) należy składać w sekretariacie szpitala w Malborku
(ul. 500-lecia 23, 82-200 Malbork) w zamkniętych kopertach opatrzonych danymi Oferenta
(imię i nazwisko, adres, nr telefonu) oraz hasłem:

„Konkurs ofert 20/2024 – lekarz Oddziału poł-gin -SPH”

do dnia 18.03.2024r. do godz. 12°°

Szczegółowe warunki konkursu są dostępne w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (e-mail: j.ryzop@pcz.net.pl, tel. 55 646 03 25).
Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (www.pcz.net.pl).
Udzielający zamówienia ma prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w poszczególnych zakresach, w każdym czasie lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert lub terminu otwarcia ofert albo terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podawania przyczyny.

 

Załączniki

Numer alarmowy        55 646 02 00