OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
NA ODDZIALE POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNYM I IZBIE PRZYJĘĆ POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEJ SZPITALA
W MALBORKU ORAZ PORADNI POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEJ W MALBORKU I NOWYM DWORZE GDAŃSKIM NA POTRZEBY POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. W MALBORKU
NR POSTĘPOWANIA 19/2024

 

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej zaprasza lekarzy wpisanych do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich i prowadzących zarejestrowaną działalność gospodarczą do zgłaszana ofert na stanowisko lekarza Oddziału położniczo-ginekologicznego I Poradni położniczo-ginekologicznej w zakresie zadania:

Zadanie nr 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale położniczo-ginekologicznym i Izbie przyjęć położniczo-ginekologicznej szpitala w Malborku (świadczenia w porze dziennej i w ramach dyżurów medycznych),

Zadanie nr 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale położniczo-ginekologicznym i Izbie przyjęć położniczo-ginekologicznej szpitala w Malborku (świadczenia w porze dziennej i w ramach dyżurów medycznych) oraz w Poradni położniczo-ginekologicznej w Nowym Dworze Gdańskim,

Zadanie nr 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale położniczo-ginekologicznym i Izbie przyjęć położniczo-ginekologicznej szpitala w Malborku (świadczenia w porze dziennej, w ramach dyżurów medycznych) oraz w Poradni położniczo-ginekologicznej w Malborku,

Zadanie nr 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale położniczo-ginekologicznym i Izbie przyjęć położniczo-ginekologicznej szpitala w Malborku (świadczenia w porze dziennej, w ramach dyżurów medycznych, w ramach „gotowości pod telefonem”) oraz w Poradni położniczo-ginekologicznej w Malborku,

Wymagania formalne:
1. Lekarz posiadający czynne prawo wykonywania zawodu, zarejestrowany w Okręgowej Izbie Lekarskiej,
2. Specjalizacja – dyplom uzyskania tytułu specjalisty w zakresie położnictwa i ginekologii lub II stopnia specjalizacji z tej dziedziny,
3. Zarejestrowana indywidualna praktyka lekarska umożliwiająca podpisanie umowy kontraktu z Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku,
4. Osoba niekarana za przestępstwa umyślne, zawodowe, skarbowe,
5. Osoba posiadająca ważną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej lekarza wykonującego zawód lekarza na terenie RP zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
6. Osoba posiadająca aktualne zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku lekarza w tym pracy w polu elektromagnetycznym.
7. Osoba posiadająca aktualne zaświadczenie o ukończonym okresowym szkoleniu z zakresu BHP.

Umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych będą zawierane na czas określony: od dnia 01.04.2024r. do 30.09.2025r.

Oferty (wypełniony załącznik nr 1 do SWKO) należy składać w sekretariacie szpitala w Malborku
(ul. 500-lecia 23, 82-200 Malbork) w zamkniętych kopertach opatrzonych danymi Oferenta
(imię i nazwisko, adres, nr telefonu) oraz hasłem:

„Konkurs ofert 19/2024 – lekarz Oddziału poł-gin – Zadanie nr ……”

do dnia 18.03.2024r. do godz. 12°°

Szczegółowe warunki konkursu są dostępne w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (e-mail: j.ryzop@pcz.net.pl, tel. 55 646 03 25).
Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (www.pcz.net.pl).
Udzielający zamówienia ma prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w poszczególnych zakresach, w każdym czasie lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert lub terminu otwarcia ofert albo terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podawania przyczyny.

 

Załączniki

Numer alarmowy        55 646 02 00