OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
W PORADNI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
(W TYM FILIE: STEGNA, SZTUTOWO, OSTASZEWO, MALBORK)
NR POSTĘPOWANIA: 12/2024

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej zaprasza lekarzy wpisanych do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich i prowadzących zarejestrowaną działalność gospodarczą do zgłaszana ofert na stanowisko lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej, spełniających następujące wymagania formalne:

1. Lekarz posiadający czynne prawo wykonywania zawodu, zarejestrowany w Okręgowej Izbie Lekarskiej,
2. Lekarz spełniający wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i Ustawy z dnia 27 października 2017r. o podstawowej opiece zdrowotnej.
3. Lekarz posiadający zarejestrowaną indywidualną praktykę lekarską umożliwiającą podpisanie umowy kontraktu z Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku.
4. Lekarz niekarany za przestępstwa umyślne, zawodowe, skarbowe.
5. Osoba posiadającą ważną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej lekarza wykonującego zawód lekarza na terenie RP zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
6. Osoba posiadająca zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku lekarza.
7. Osoba posiadająca aktualne zaświadczenie o ukończonym okresowym szkoleniu w zakresie BHP.

Umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych będą zawierane na czas określony: od dnia 01.04.2024r. do 31.03.2025r.

Oferty (wypełniony załącznik nr 1 do SWKO) należy składać w sekretariacie szpitala w Malborku
(ul. 500-lecia 23, 82-200 Malbork) w zamkniętych kopertach opatrzonych danymi Oferenta
(imię i nazwisko, adres, nr telefonu) oraz hasłem:

„Konkurs ofert 12/2024 – LEKARZ POZ”

do dnia 18.03.2024r. do godz. 12°°

Szczegółowe warunki konkursu są dostępne w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku  (e-mail: j.ryzop@pcz.net.pl, tel. 55 646 03 25).
Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (www.pcz.net.pl).
Udzielający zamówienia ma prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w poszczególnych zakresach,  w każdym czasie lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert lub terminu otwarcia ofert albo terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podawania przyczyny.

Załączniki

Numer alarmowy        55 646 02 00