OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

PRZEZ TECHNIKA ELEKTRORADIOLOGII W POWIATOWYM CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O.

NR POSTĘPOWANIA 11/2024

 

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej zaprasza techników elektroradiologii prowadzących zarejestrowaną działalność gospodarczą do zgłaszana ofert na stanowisko technika elektroradiologii w Pracowniach Diagnostyki Obrazowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malbork (szpitale w Malborku
i Nowym Dworze Gdańskim) w zakresie zadania:

 

ZADANIE NR 1 – wykonywanie świadczeń przez techników elektroradiologii w Pracowniach Diagnostyki Obrazowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malbork (szpitale w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim),

ZADANIE NR 2 – wykonywanie świadczeń przez technika elektroradiologii w Pracowniach Diagnostyki Obrazowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malbork (szpitale w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim) wraz ze świadczeniem usług w zakresie inspektora ochrony radiologicznej w szpitalu w Nowym Dworze Gdańskim,

ZADANIE NR 3 – wykonywanie świadczeń przez technika elektroradiologii w Pracowniach Diagnostyki Obrazowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malbork (szpitale w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim)  wraz ze świadczeniem usług w zakresie inspektora ochrony radiologicznej w szpitalu w Malborku oraz pełnieniem funkcji koordynatora pracy techników elektroradiologii.

 

Wymagania formalne stawiane oferentom:

 1. Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik elektroradiologii – świadczenia zdrowotne wymienione obejmujące zakres umowy winny być realizowane przez techników elektroradiologii posiadających stosowne uprawnienia tj. osoby, które ukończyły:
 2. studia wyższe na kierunku lub w specjalności elektroradiologia uzyskały tytuł licencjata/magistra;
 3. szkołę policealną i uzyskały tytuł zawodowy technik elektroradiolog lub technik elektroradiologii lub dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik elektroradiolog.
 4. Aktualny dokument potwierdzający ukończenie kursu Ochrona Radiologiczna Pacjenta (zgodnie
  z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej),
 5. Dokument potwierdzający uprawnienia do pełnienia funkcji Inspektora ochrony radiologicznej – dla ZADANIA nr 2 i nr 3,
 6. Doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora ochrony radiologicznej – nie mniejsze niż 6 m-cy – dla ZADANIA nr 2 i nr 3,
 7. Doświadczenie zawodowe na stanowisku koordynatora pracy techników elektroradiologii – nie mniejsze niż 12 m-cy – dla ZADANIA nr 3,
 8. Doświadczenie zawodowe na stanowisku technika elektroradiologii (z pełnymi uprawnieniami do wykonywania zawodu) – nie mniejsze niż 12 miesięcy na dzień składania ofert potwierdzone referencjami,
 9. Zarejestrowana działalność gospodarcza,
 10. Osoba niekarana za przestępstwa umyślne, skarbowe, zawodowe,
 11. Osoba posiadająca aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności  cywilnej technika elektroradiologii,
 12. Osoba posiadająca aktualne zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku technika elektroradiologii,
 13. Osoba posiadająca aktualne zaświadczenie o ukończonym okresowym szkoleniu BHP.

 

Umowy na udzielenie świadczeń zdrowotnych będą zawierane na czas określony: od dnia 01.03.2024r. do 28.02.2027r.

 

Oferty (wypełniony załącznik nr 1 do SWKO) należy składać w sekretariacie szpitala w Malborku
(ul. 500-lecia 23, 82-200 Malbork) w zamkniętych kopertach opatrzonych danymi Oferenta
(imię i nazwisko, adres, nr telefonu) oraz hasłem:

„Konkurs ofert 11/2024 – TECHNIK ELEKTRORADIOLOGII – zadanie nr ……..”
do dnia 19.02.2024r. do godz. 12°°

 

Szczegółowe warunki konkursu są dostępne  w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (e-mail: j.ryzop@pcz.net.pl, tel. 55 646 03 25).

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (www.pcz.net.pl).

Udzielający zamówienia ma prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w poszczególnych zakresach, w każdym czasie lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert lub terminu otwarcia ofert albo terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podawania przyczyny.

 

Załączniki

Numer alarmowy        55 646 02 00