OGŁOSZENIE O KONKURSIE  OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
PRZEZ LEKARZA W PRACOWNI ENDOSKOPOWEJ ORAZ PORADNI GASTROENTEROLOGICZNEJ W MALBORKU
NA POTRZEBY POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. W MALBORKU

NR POSTĘPOWANIA 85/2023

 

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej zaprasza lekarzy wpisanych do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich i prowadzących zarejestrowaną działalność gospodarczą do zgłaszana ofert na stanowisko lekarza Pracowni endoskopowej i Poradni gastroenterologicznej w Malborku  w zakresie wybranego zadania tj.:

 

ZADANIE NR 1 – Świadczenie usług zdrowotnych w ramach Pracowni endoskopowej i Poradni gastroenterologicznej szpitala w Malborku

ZADANIE NR 2 – Świadczenie usług zdrowotnych w ramach Pracowni endoskopowej i Poradni gastroenterologicznej szpitala w Malborku wraz z pełnieniem funkcji Koordynatora Pracowni endoskopowej,

ZADANIE NR 3 – Świadczenie usług zdrowotnych w Pracowni endoskopowej szpitala w Malborku

 

Wymagania formalne:

  1. Lekarz posiadający czynne prawo wykonywania zawodu, zarejestrowany w OIL,
  2. Specjalizacja:
  • Dla Zadania nr 1 i 2 – dyplom uzyskania tytułu specjalisty w zakresie gastroenterologii,
  • Dla zadania nr 3 – dyplom uzyskania tytułu specjalisty w zakresie gastroenterologii lub dyplom uzyskania tytułu specjalisty w zakresie chirurgii ogólnej wraz z uprawnieniami do samodzielnego wykonywania procedur endoskopowych w zakresie endoskopii diagnostycznej i zabiegowej,
  1. Doświadczenie zawodowe (dotyczy Zadania nr 2) – pełnienie funkcji Koordynatora/Kierownika Pracowni endoskopowej – min. 24 miesiące,
  2. Zarejestrowana indywidualna praktyka lekarska umożliwiająca podpisanie umowy kontraktu z Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku,
  3. Osoba niekarana za przestępstwa umyślne, zawodowe, skarbowe,
  4. Osoba posiadającą ważną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej lekarza wykonującego zawód lekarza na terenie RP zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
  5. Osoba posiadająca aktualne zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku lekarza.
  6. Osoba posiadająca aktualne zaświadczenie o ukończonym okresowym szkoleniu BHP ( dla Zadania nr 2 – szkolenie dla osób zarządzających personelem).

 

Umowy na udzielenie świadczeń zdrowotnych będą zawierane na czas określony: od dnia 01.01.2024r. do 31.12.2025r.

 

Oferty (wypełniony załącznik nr 1 do SWKO) należy składać w sekretariacie szpitala w Malborku
(ul. 500-lecia 23, 82-200 Malbork) w zamkniętych kopertach opatrzonych danymi Oferenta
(imię i nazwisko, adres, nr telefonu) oraz hasłem:

„Konkurs ofert 85/2023 – lekarz endoskopii, zadanie nr ……………….” 

 do dnia 15.11.2023r. do godz. 12°°

 

Szczegółowe warunki konkursu są dostępne w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (e-mail: j.ryzop@pcz.net.pl, tel. 55 646 03 25).

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (www.pcz.net.pl).

Udzielający zamówienia ma prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w poszczególnych zakresach, w każdym czasie lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert lub terminu otwarcia ofert albo terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podawania przyczyny.

 

 

Załączniki

Numer alarmowy        55 646 02 00