OGŁOSZENIE O KONKURSIE  OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
W PORADNI CHIRURGII OGÓLNEJ W MALBORKU I W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
NA POTRZEBY POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. W MALBORKU

NR POSTĘPOWANIA 84/2023

 

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej zaprasza lekarzy wpisanych do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich i prowadzących zarejestrowaną działalność gospodarczą do zgłaszana ofert na stanowisko lekarza Poradni chirurgii ogólnej w zakresie wybranego zadania tj.:

 

ZADANIE NR 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni chirurgii ogólnej w Malborku,

 

ZADANIE NR 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni chirurgii ogólnej w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim wraz z pełnieniem funkcji koordynatora organizacji leczenia krwią oraz funkcji kierownika Poradni specjalistycznych w Malborku,

 

ZADANIE NR 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni chirurgii ogólnej w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim wraz z pełnieniem funkcji kierownika Poradni specjalistycznych w Nowym Dworze Gdańskim,

 

Wymagania formalne:

  1. Lekarz posiadający czynne prawo wykonywania zawodu, zarejestrowany w Okręgowej Izbie Lekarskiej,
  2. Specjalizacja – dyplom uzyskania tytułu specjalisty w zakresie chirurgii ogólnej lub I lub II stopnia specjalizacji z tej dziedziny,
  3. Zarejestrowana indywidualna praktyka lekarska umożliwiająca podpisanie umowy kontraktu z Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku,
  4. Doświadczenie zawodowe – nie mniejsze niż 5 lat jako specjalista chirurgii,
  5. Osoba niekarana za przestępstwa umyślne, zawodowe, skarbowe,
  6. Osoba posiadająca ważną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej lekarza wykonującego zawód lekarza na terenie RP zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
  7. Osoba posiadająca aktualne zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku lekarza.
  8. Osoba posiadająca aktualne zaświadczenie o ukończonym okresowym szkoleniu z zakresu BHP.

Umowy na udzielenie świadczeń zdrowotnych będą zawierane na czas określony: od dnia 01.12.2023r. do 31.05.2025r.

 

Oferty (wypełniony załącznik nr 1 do SWKO) należy składać w sekretariacie szpitala w Malborku
(ul. 500-lecia 23, 82-200 Malbork) w zamkniętych kopertach opatrzonych danymi Oferenta
(imię i nazwisko, adres, nr telefonu) oraz hasłem:

„Konkurs ofert 84/2023 – lekarz PORADNI CHIRURGICZNEJ– ZADANIE NR  ………”
do dnia 15.11.2023r. do godz. 12°°

 

Szczegółowe warunki konkursu są dostępne w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (e-mail: j.ryzop@pcz.net.pl, tel. 55 646 03 25).

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (www.pcz.net.pl).

Udzielający zamówienia ma prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w poszczególnych zakresach, w każdym czasie lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert lub terminu otwarcia ofert albo terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podawania przyczyny.

 

Załączniki

Numer alarmowy        55 646 02 00