OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZA
W RAMACH ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, IZBY PRZYJĘĆ I ZOL SZPITALA W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM WRAZ Z PEŁNIENIEM FUNKCJI KOORDYNATORA ODDZIAŁU

NR POSTĘPOWANIA 73/2023

 

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej zaprasza lekarzy wpisanych do rejestru indywidualnych/specjalistycznych praktyk lekarskich, prowadzących zarejestrowaną działalność gospodarczą do zgłaszana ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza na oddziale chorób wewnętrznych, Izbie przyjęć oraz ZOL szpitala w Nowym Dworze Gdańskim wraz z pełnieniem funkcji koordynatora oddziału.

 

Wymagania podstawowe:

 1. Lekarz posiadający czynne prawo wykonywania zawodu, zarejestrowany w Okręgowej Izbie Lekarskiej,
 2. Specjalizacja – choroby wewnętrzne II stopnia,
 3. Doświadczenie zawodowe – nie mniejsze niż 5 lat jako specjalista chorób wewnętrznych,
 4. Wykonywanie zawodu w warunkach oddziału szpitalnego przez ostatnie 5 lat,
 5. Doświadczenie w zarządzaniu oddziałem, pododdziałem nie krótsze niż 3 lata,
 6. Zarejestrowana indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska umożliwiająca podpisanie umowy kontraktu
  z Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku,
 7. Osoba niekarana za przestępstwa umyślne, zawodowe, skarbowe,
 8. Osoba posiadająca aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej lekarza wykonującego zawód lekarza na terenie RP w zakresie prowadzonej działalności.
 9. Osoba posiadająca aktualne zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku lekarza
 10. Osoba posiadająca aktualne zaświadczenie o ukończonym szkoleniu BHP dla osób kierujących personelem.

 

Umowy na udzielenie świadczeń zdrowotnych będą zawierane na czas określony: 01.12.2023r. do 30.11.2024r.

 

Oferty (wypełniony załącznik nr 1 do SWKO) należy składać w sekretariacie szpitala w Malborku
(ul. 500-lecia 23, 82-200 Malbork) w zamkniętych kopertach opatrzonych danymi Oferenta

(imię i nazwisko, adres, nr telefonu) oraz hasłem:

„Konkurs ofert 73/2023 – lekarz oddziału chorób wewnętrznych NDG – koordynator”

do dnia 15.11.2023r. do godz. 12°°

 

Szczegółowe warunki konkursu są dostępne w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (e-mail: j.ryzop@pcz.net.pl, tel. 55 646 03 25).

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (www.pcz.net.pl).

Udzielający zamówienia ma prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w poszczególnych zakresach, w każdym czasie lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert lub terminu otwarcia ofert albo terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podawania przyczyny.

Załączniki

Numer alarmowy        55 646 02 00