OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE ORTOPEDII
I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU W POWIATOWYM CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. W MALBORKU

NR POSTĘPOWANIA 72/2023

 

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Malborku na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej zaprasza lekarzy wpisanych do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich, do zgłaszana ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na Oddziale chirurgii ogólnej w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

 Wymagania podstawowe:

  1. Lekarz posiadający czynne prawo wykonywania zawodu zarejestrowany w OIL,
  2. Specjalizacja – dyplom uzyskania tytułu specjalisty w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
  3. Doświadczenie zawodowe – nie mniejsze niż 5 lat jako specjalista ortopedii,
  4. Zarejestrowana indywidualna praktyka lekarska umożliwiająca podpisanie  umowy kontraktu
    z PCZ Sp. z o.o. w Malborku (stacjonarna, wykonywana w  przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego).
  5. Osoba nie karana za przestępstwa umyślne, zawodowe, skarbowe.
  6. Osoba posiadająca aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej lekarza wykonującego zawód lekarza na terenie RP w zakresie prowadzonej działalności.
  7. Osoba posiadająca aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu.
  8. Osoba posiadająca aktualne zaświadczenie o ukończonym szkoleniu BHP.

 

Umowy na udzielenie świadczeń zdrowotnych będą zawierane na czas określony: od dnia 01.11.2023r. do  dnia 30.09.2024r.

 

Oferty (wypełniony załącznik nr 1 do SWKO) należy składać w sekretariacie szpitala w Malborku
(ul. 500-lecia 23, 82-200 Malbork) w zamkniętych kopertach opatrzonych danymi Oferenta
(imię i nazwisko, adres, nr telefonu) oraz hasłem:

„Konkurs ofert 72/2023 – lekarz ORTOPEDA”

do dnia 16.10.2023r. do godz. 12°°

 

Szczegółowe warunki konkursu są dostępne w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (e-mail: j.ryzop@pcz.net.pl, tel. 55 646 03 25).

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku (www.pcz.net.pl).

Udzielający zamówienia ma prawo do odwołania konkursu, w całości bądź w poszczególnych zakresach, w każdym czasie lub prawo do przesunięcia terminu składania ofert lub terminu otwarcia ofert albo terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podawania przyczyny.

 

Załączniki

Numer alarmowy        55 646 02 00